Sony Xperia E4g - ข้อมูลกฎหมาย

background image

ขอมูลกฎหมาย

Sony E2003/E2006/E2053

คูมือผูใชนี้เผยแพรโดย Sony Mobile Communications Inc. หรือบริษัทในเครือ โดยไมมี

การรับประกันใดๆ Sony Mobile Communications Inc. อาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

คูมือฉบับนี้ไดทุกเวลาโดยไมมีการแจงใหทราบ เนื่องจากมีขอผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ ขอมูล

ปจจุบันที่ไมเที่ยงตรง หรือการปรับปรุงโปรแกรมและ/หรืออุปกรณ อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง

ขางตนจะมีการรวมไวในฉบับแกไขใหมของคูมือผูใชนี้ ภาพประกอบทั้งหมดเปนภาพประกอบ

ที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ และอาจไมตรงกับภาพอุปกรณที่แทจริง

ผลิตภัณฑและชื่อบริษัททั้งหมดที่กลาวถึงในที่นี้เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา

จดทะเบียนของผูเปนเจาของโดยเฉพาะ เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของผู

เปนเจาของตามลำดับ สงวนสิทธิ์ตางๆ ที่ไมไดอนุญาตไวโดยชัดแจงในที่นี้ ดูขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่

www.sonymobile.com/us/legal/

คูมือผูใชนี้อาจอางอิงถึงบริการหรือแอปพลิเคชันที่จัดหาโดยผูใหบริการภายนอก การใช

โปรแกรมหรือบริการดังกลาวอาจตองมีการลงทะเบียนแยกตางหากกับผูใหบริการภายนอ

กอื่นๆ และอาจมีการกำหนดเงื่อนไขการใชงานเพิ่มเติม สำหรับแอปพลิเคชันที่เขาถึงหรือใช

งานผานเว็บไซตภายนอก โปรดอานขอกำหนดการใชงานและนโยบายความเปนสวนตัวของ

เว็บไซตดังกลาวกอนใชงาน Sony ไมรับประกันหรือรับรองความพรอมใชงานหรือ

ประสิทธิภาพของเว็บไซตหรือบริการของบริษัทอื่น

โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณสามารถดาวนโหลด จัดเก็บ และสงตอเนื้อหาเพิ่มเติมได ตัวอยางเชน

เสียงเรียกเขา การใชงานเนื้อหาดังกลาวอาจถูกจำกัดหรือถูกหามโดยลิขสิทธิ์ของบุคคล

ภายนอก ซึ่งรวมถึง แตไมจำกัดเพียงการจำกัดภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของ คุณจะเปน

ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอเนื้อหาที่คุณดาวนโหลดและสงตอจากอุปกรณเคลื่อนที่ของคุณ

ซึ่งไมใชความรับผิดชอบของ Sony กอนที่คุณจะใชเนื้อหาเพิ่มเติมใดๆ โปรดตรวจสอบวา การ

ใชงานของคุณมีใบอนุญาตใชงานอยางเหมาะสมหรือไดรับการอนุญาต Sony ไมรับประกัน

ความถูกตอง ความสมบูรณ หรือคุณภาพของเนื้อหาเพิ่มเติมหรือเนื้อหาอื่นๆ จากภายนอก

140

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

Sony ไมรับผิดตอการใชเนื้อหาเพิ่มเติมดังกลาวหรือเนื้อหาอื่นๆ จากภายนอกโดยไมเหมาะ

สมในทุกกรณี

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่

www.sonymobile.com

ผลิตภัณฑนี้ไดรับความคุมครองจากสิทธิ์บางรายการในทรัพยสินทางปญญาของ Microsoft

หามไมใหใชงานหรือแจกจายเทคโนโลยีภายนอกผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับอนุญาตจาก

Microsoft

เจาของเนื้อหามีสิทธิ์ใชงานเทคโนโลยี Windows Media digital rights management

(WMDRM) เพื่อปกปองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของตนซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้ใช

ซอฟตแวร WMDRM เพื่อเขาถึงเนื้อหาที่ไดรับการปองกันโดย WMDRM หากซอฟตแวรของ

WMDRM ไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอให Microsoft เพิกถอนความ

สามารถของซอฟตแวรในการใชงาน WMDRM เพื่อเลนหรือคัดลอกเนื้อหาที่ไดรับการปองกัน

การเพิกถอนดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอเนื้อหาที่ไมไดรับการปองกัน เมื่อคุณดาวนโหลดใบ

อนุญาตเพื่อใชกับเนื้อหาที่ไดรับการปองกัน จะถือวาคุณยอมรับวา Microsoft อาจรวมรายการ

ที่เพิกถอนไวในใบอนุญาตใชงาน เจาของเนื้อหาอาจกำหนดใหคุณตองอัพเกรด WMDRM

เพื่อเขาถึงเนื้อหาของตน หากคุณปฏิเสธที่จะอัพเกรด คุณจะไมสามารถเขาถึงเนื้อหาที่กำหนด

ใหมีการอัพเกรดได

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตใหใชงานภายใตใบอนุญาตกลุมผลิตภัณฑภายใตสิทธิบัตร AVC

และ MPEG-4 visual เพื่อการใชงานสวนบุคคลและไมใชเพื่อการคาของผูบริโภคในการ (i)

เขารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน MPEG-4 visual ("วิดีโอ MPEG-4") หรือมาตรฐาน AVC ("วิดีโอ

AVC") และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ MPEG- 4 หรือ AVC ที่เขารหัสโดยผูบริโภคซึ่งเปน

กิจกรรมสวนบุคคลและไมใชเพื่อการคา และ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาต

โดย MPEG LA ในการจัดหาวิดีโอ MPEG-4 และ/หรือ AVC ไมอนุญาตใหใชหรือนำไป

อางอิงเพื่อการใชงานอื่นๆ สามารถขอขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการ

ขาย การใชงานภายในและทางการคา และการใหอนุญาตไดจาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดู

ที่

www.mpegla.com

เทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง MPEG Layer-3 ไดรับอนุญาตจาก

Fraunhofer IIS และ Thomson

SONY MOBILE จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย การลบและ/หรือการเขียนทับของขอมูลสวน

ตัว หรือไฟลที่จัดเก็บไวในอุปกรณของคุณ (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงแค รายชื่อ เพลง และ

ภาพถาย) ที่เกิดขึ้นจากการอัปเดตใดๆ ของอุปกรณของคุณโดยวิธีการที่กำหนดไวในคูมือผูใช

หรือเอกสารนี้ SONY MOBILE หรือผูจัดหาของบริษัทจะชดใชคาเสียหายตอการสูญหาย

ความเสียหาย และเหตุแหงการกระทำ (ตามสัญญาหรือจากการละเมิด ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด

เพียงการละเลยหรืออื่นใด) รวมทั้งสิ้นไมเกินมูลคาจริงที่คุณจายในการซื้ออุปกรณ

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

สงวนลิขสิทธิ์

141

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น