Sony Xperia E4g - แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

background image

แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน

อุปกรณของคุณมีแบตเตอรี่อยูในตัวเครื่อง คุณสามารถติดตามการใชงาน

แบตเตอรี่และดูวาอุปกรณใดใชพลังงานมากที่สุดได คุณสามารถลบหรือจำกัด

แอพและเปดการใชงานจำนวนของโหมดประหยัดพลังงานเพื่อรับพลังงานเพิ่มขึ้น

จากแบตเตอรี่ของคุณ คุณยังสามารถดูเวลาของแบตเตอรี่ที่เหลืออยูโดยประมาณ

และปรับการตั้งคาแบตเตอรี่ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให

แบตเตอรี่ของคุณใชไดนานมากขึ้น

การจัดการการบริโภคแบตเตอรี่ของคุณ

1

จาก หนาจอหลัก ของคุณ ใหแตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การจัดการพลังงาน > แอปที่ใชกำลังไฟมาก ภาพ

รวมที่ปรากฏขึ้นจะแสดงแอพพลิเคชั่นที่มีอัตราการจราจรขอมูลสูง หรือที่

คุณไมไดใชเปนเวลานาน

3

ตรวจสอบขอมูล จากนั้น ใหดำเนินการตามตองการ ตัวอยางเชน ถอนการ

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หรือจำกัดการใชงาน

การดูวาแอปพบเคชันไหนใชพลังงานแบตเตอรี่มากที่สุด

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะที่

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การจัดการพลังงาน > การใชแบตเตอรี่

131

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การดูระยะเวลาของแบตเตอรี่โดยประมาณ

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะที่

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การจัดการพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน

มีโหมดประหยัดพลังงานหลายโหมดใหเลือกใชงาน หากคุณตองการใชงาน

แบตเตอรี่ของคุณยาวนานขึ้น:

โหมด STAMINA

ปดใชงาน Wi-Fi® และขอมูลอุปกรณเคลื่อนที่เมื่อปดหนาจอ และ

จำกัดประสิทธิภาพของฮารดแวร จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อโหมด

นี้ทำงาน

โหมด Ultra STAMINA จำกัดฟงกชันการทำงานของอุปกรณใหเหลือเพียงงานหลักๆ เชน

การโทรและการสงขอความ SMS จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อเปด

ใชงานโหมดนี้

โหมดแบตเตอรี่ออน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอุปกรณของคุณ เชน ปรับความสวางของ

หนาจอและการตั้งคาเวลาเปดหนาจอ เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำกวา

เปอรเซ็นตที่กำหนด จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อโหมดนี้ทำงาน

Wi-Fi ตามตำแหนงที่ตั้ง ตั้งคาใหอุปกรณของคุณเปดใชงานฟงกชั่น Wi-Fi® เมื่ออุปกรณอยู

ในระยะสัญญาณของเครือขาย Wi-Fi® ที่บันทึกไวเทานั้น

จัดคิวขอมูลพื้นหลัง

ปรับปรุงการสงขอมูลขาออกเมื่อหนาจอปด โดยทำการสงขอมูล

ภายในชวงเวลาที่กำหนดไวลวงหนา

การเปดใชงานโหมดประหยัดพลังงาน

1

จาก หนาจอหลัก ของคุณ ใหแตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การจัดการพลังงาน

3

เพื่อเปดการใชงานโหมดที่เลือก ใหลากแถบเลื่อนที่เกี่ยวของไปทางซาย

หรือเลือกในชองทำเครื่องหมาย จากนั้น ใหกดยืนยัน หากจำเปน

4

หากไมมีแถบเลื่อนหรือชองกาเครื่องหมาย ใหแตะที่ชื่อของโหมดที่คุณ

ตองการเปดการใชงาน จากนั้นใหกดยินยัน หากจำเปน

ภาพรวมคุณสมบัติของโหมด STAMINA

โหมด STAMINA มีคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งอนุญาตใหคุณปรับประสิทธิภาพ

แบตเตอรี่ของคุณใหดีที่สุด:

เพิ่มการสแตนดบาย

ปองกันไมใหแอปพลิเคชันใชการรับสงขอมูลโดยการปดใชงาน Wi-Fi®

และขอมูลอุปกรณเคลื่อนที่เมื่อปดหนาจอ คุณสามารถยกเวนบางแอปพลิ

เคชันและบางบริการจากการหยุดชั่วคราวเมื่อเปดใชงานคุณสมบัตินี้

นาฬิกา STAMINA

หยุดการเชื่อมตอเครือขายไวชั่วคราวในกรณีที่คุณกดปุมเปด/ปดเพื่อดู

เวลาบอยครั้ง

ยืดระยะเวลาขณะใช

งาน

จำกัดประสิทธิภาพของฮารดแวรขณะที่คุณกำลังใชอุปกรณของคุณ

การเปดใชงานคุณสมบัติโหมด STAMINA

1

จาก หนาจอหลัก ของคุณ ใหแตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การจัดการพลังงาน จากนั้น ใหแตะ โหมด

STAMINA

3

เปดการใชงานโหมด STAMINA หากยังปดการใชงานอยู

4

เลือกชองทำเครื่องหมายขางๆ คุณสมบัติที่คุณตองการเปดการใชงาน จาก

นั้น ใหแตะ เปดใชงาน หากไดรับการแจง

132

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การเลือกวาจะเรียกใชแอพพลิเคชั่นใดในโหมด STAMINA

1

จาก หนาจอหลัก ของคุณ ใหแตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การจัดการพลังงาน จากนั้น แตะ โหมด STAMINA

3

เปดการใชงานโหมด STAMINA หากยังปดการใชงานอยู

4

ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเลือกที่ชองทำเครื่องหมาย เพิ่มการสแตนดบาย

แลว จากนั้น แตะ แอปพลิเคชันทำงานขณะเตรียมพรอม > เพิ่มแอปพลิเค

ชัน

5

เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อดูแอพพลิเคชั่นและบริการทั้งหมด จากนั้น

เลือกชองทำเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับแอพพลิเคชั่นที่คุณตองการให

ทำงาน

6

เมื่อเสร็จแลว ใหแตะ เสร็จ