Sony Xperia E4g - การชาร์จอุปกรณ์

background image

การชารจอุปกรณ

อุปกรณของคุณมีแบตเตอรี่ที่ชารจซ้ำไดรวมอยูในอุปกรณ ซึ่งควรไดรับการ

เปลี่ยนโดย Sony หรือศูนยซอมอยางเปนทางการของ Sony เทานั้น คุณไมควร

พยายามเปดหรือถอดอุปกรณนี้ดวยตัวคุณเอง การเปดอุปกรณอาจทำใหเกิด

ความเสียหายที่จะทำใหการรับประกันของคุณสิ้นสุดลง
แบตเตอรี่ไดรับการชารจแลวบางสวนเมื่อจัดสงอุปกรณมาจากโรงงาน ระดับ

แบตเตอรี่อาจคอนขางต่ำโดยขึ้นกับเวลาที่อุปกรณอยูในกลองกอนที่คุณจะซื้อ ดัง

นั้นจึงขอแนะนำใหคุณทำการชารจแบตเตอรี่อยางนอย 30 นาที กอนที่จะเริ่มใช

งานอุปกรณของคุณเปนครั้งแรก คุณสามารถใชอุปกรณขณะชารจได อานขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่และวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานใน

แบตเตอรี่

และการจัดการพลังงาน

ที่หนา 131

การชารจอุปกรณของคุณ

12

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

1

เสียบปลั๊กเครื่องชารจเขากับเตารับไฟฟา

2

เสียบปลายดานหนึ่งของสาย USB เขาในเครื่องชารจ (หรือในพอรต USB

ของคอมพิวเตอร)

3

เสียบปลายดานหนึ่งของสายเขาในพอรตไมโคร USB ที่อุปกรณของคุณ

โดยใหดานที่มีสัญลักษณ USB หันขึ้น ไฟแจงเตือนจะสองสวางเมื่อเริ่ม

ชารจ

4

เมื่ออุปกรณชารจเต็มแลว ถอดสายออกจากอุปกรณโดยดึงออกมาตรงๆ

ตองแนใจวาไมทำใหขั้วงอ

หากแบตเตอรี่หมดจนไมเหลือประจุ อาจใชเวลาสองถึงสามนาทีกอนที่ไฟแจงเตือนจะ

สองสวางและไอคอนการชารจ จะปรากฏ

สถานะไฟเตือนแบตเตอรี่

เขียว

ระดับไฟแบตเตอรี่มากกวา 90%

แดงกระพริบ

แบตเตอรี่กำลังชารจอยูและระดับไฟแบตเตอรี่นอยกวา 15%

สม

แบตเตอรี่กำลังชารจอยูและระดับไฟแบตเตอรี่นอยกวา 90%

13

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น