Sony Xperia E4g - หน้าจอแอปพลิเคชัน

background image

หนาจอแอปพลิเคชัน

หนาจอแอปพลิเคชันที่คุณเปดจากหนาจอหลักมีแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหมาบน

อุปกรณของคุณ รวมทั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวนโหลด

การดูแอปพลิเคชันทั้งหมดบนหนาจอแอปพลิเคชัน

1

จากหนาจอเริ่มตน ใหแตะ

2

ปดไปทางซายหรือขวาบนหนาจอแอปพลิเคชัน

การเปดแอปพลิเคชันจากหนาจอแอปพลิเคชัน

ปดไปทางซายหรือขวาเพื่อคนหาแอปพลิเคชัน และจากนั้นใหแตะที่แอป

พลิเคชัน

วิธีการเปดหนาจอแอปพลิเคชัน

เมื่อหนาจอแอปพลิเคชันเปดอยู ใหลากขอบซายของหนาจอไปทางขวา

การยายแอปพลิเคชันบนหนาจอแอปพลิเคชัน

1

หากตองการเปดเมนูหนาจอแอปพลิเคชัน ใหลากขอบดานซายของหนาจอ

แอปพลิเคชันไปทางขวา

2

ตรวจสอบใหแนใจวา ลำดับที่กำหนดเอง ถูกเลือกอยูใน แสดงแอป

3

สัมผัสแอปพลิเคชันคางไวจนกระทั่งมีขนาดใหญขึ้นและอุปกรณสั่น แลว

ลากไปยังตำแหนงใหม

18

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การเพิ่มแอพพลิเคชั่นไวในหนาจอหลัก

1

จากหนาจอแอพพลิเคชั่น ใหแตะไอคอนแอพพลิเคชั่นคางไวจนกวาหนา

จอจะสั่น แลวลากไอคอนไปยังดานบนของหนาจอ หนาจอหลักจะเปดขึ้น

2

ลากไอคอนไปยังตำแหนงที่ตั้งที่ตองการบนหนาจอหลัก แลวปลอยนิ้ว

การจัดเรียงแอพพลิเคชั่นในหนาจอแอพพลิเคชั่น

1

หากตองการเปดเมนูหนาจอแอพพลิเคชั่น ใหลากขอบดานซายของหนาจอ

แอพพลิเคชั่นไปทางขวา

2

เลือกตัวเลือกที่ตองการภายใต แสดงแอป

การคนหาแอปพลิเคชันจากหนาจอแอปพลิเคชัน

1

หากตองการเปดเมนูหนาจอแอปพลิเคชัน ใหลากขอบดานซายของหนาจอ

แอปพลิเคชันไปทางขวา

2

แตะ คนหาแอปพลิเคชัน

3

ปอนชื่อแอปพลิเคชันที่คุณตองการคนหา

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันจากหนาจอแอปพลิเคชัน

1

หากตองการเปดเมนูหนาจอแอปพลิเคชัน ใหลากขอบดานซายของหนาจอ

แอปพลิเคชันไปทางขวา

2

แตะ เลิกติดตั้ง แอปพลิเคชันที่ไมถอนการติดตั้งทั้งหมดแสดงโดย

3

แตะแอปพลิเคชันที่คุณตองการถอนการติดตั้ง แลวแตะ เลิกติดตั้ง