Sony Xperia E4g - แอปขนาดเล็ก

background image

แอปขนาดเล็ก

แอปขนาดเล็กเปนแอปขนาดจิ๋วที่ทำงานเหนือแอปพลิเคชันอื่นๆ บนหนาจอ

เดียวกันเพื่อเปดใชงานการทำงานแบบมัลติทาสก เชน คุณสามารถเปดเว็บเพจที่

แสดงรายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทิ้งไว จากนั้นเปดแอปขนาดเล็ก

ของเครื่องคิดเลขเหนือเว็บเพจนี้เพื่อทำการคำนวณ คุณสามารถเขาถึงแอปขนาด

เล็กของคุณผานทางแถบรายการโปรด หากตองการดาวนโหลดแอปขนาดเล็ก

เพิ่มเติม โปรดไปที่ Google Play™

การเปดแอปขนาดเล็ก

1

หากตองการใหแถบรายการโปรดปรากฏ ใหกด

2

แตะแอปขนาดเล็กที่คุณตองการเปด

คุณสามารถเปดแอปขนาดเล็กหลายแอปไดในเวลาเดียวกัน

วิธีการปดแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก

แตะ หนาตางแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก

การดาวนโหลดแอปขนาดเล็ก

1

จากแถบรายการโปรด แตะ จากนั้นแตะ และแตะ

2

คนหาแอปขนาดเล็กที่คุณตองการดาวนโหลด และทำตามคำแนะนำเพื่อ

ดาวนโหลดและติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ

วิธีการเคลื่อนยายแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก

เมื่อแอพขนาดเล็กเปดขึ้นมา ใหแตะมุมดานบนซายของแอพขนาดเล็กคาง

แลวลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

วิธีการยอแอพพลิเคชั่นขนาดเล็ก

เมื่อแอพขนาดเล็กเปดขึ้นมา ใหแตะมุมดานบนซายของแอพขนาดเล็กคาง

แลวลากไปยังมุมขวาหรือขอบดานลางของหนาจอ

การเรียงแอปขนาดเล็กในแถบรายการโปรดใหม

สัมผัสแอปขนาดเล็กคางไวและลากไปยังตำแหนงที่ตองการ

20

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การลบแอปขนาดเล็กจากแถบรายการโปรด

1

แตะแอปขนาดเล็กคางไว จากนั้นลากไปยัง

2

แตะ ตกลง

การเรียกคืนแอปขนาดเล็กที่ถูกยายไปแลว

1

เปดแถบรายการโปรด แลวแตะ

2

แตะแอปขนาดเล็กที่คุณตองการคืนคาคางไว แลวลากไปยังแถบรายการ

โปรด

การเพิ่มวิดเจ็ตเปนแอพขนาดเล็ก

1

หากตองการใหแถบรายการโปรดปรากฏ ใหกด

2

แตะ > >

3

เลือกวิดเจ็ต

4

ใสชื่อของวิดเจ็ต หากตองการ แลวแตะ ตกลง