Sony Xperia E4g - การประชุมสาย

background image

การประชุมสาย

คุณสามารถใชการประชุมสายหรือการโทรศัพทหลายฝายเพื่อสนทนากับบุคคล

อื่นสองคนขึ้นไปรวมกัน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผูเขารวมที่คุณสามารถเพิ่มไวในการประชุมทาง

โทรศัพทได โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

การโทรแบบประชุมสาย

1

ขณะที่สนทนาอยู ใหแตะ

2

กดหมายเลขของผูเขารวมรายที่สอง และแตะที่ ผูเขารวมแรกจะถูกพัก

สายไว

3

แตะที่ เพื่อเพิ่มผูเขารวมรายที่สองไปยังการประชุมสาย

4

ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เพื่อเพิ่มผูเขารวมในการประชุมสาย

ในการสนทนาสวนตัวกับผูรวมประชุมในการประชุมสาย

1

ระหวางการประชุมสายดำเนินไป ใหแตะ จัดการ

2

แตะที่หมายเลขโทรศัพทของผูรวมประชุมที่คุณตองการสนทนาดวยแบบ

สวนตัว

3

ในการจบการสนทนาสวนตัวและกลับสูการประชุมสาย ใหแตะ

การวางสายผูเขารวมในการประชุมสาย

1

ระหวางการประชุมสายดำเนินไป ใหแตะ จัดการ

2

แตะ ดานขางผูรวมประชุมที่คุณตองการวางสาย

ถาตองการสิ้นสุดการประชุมสาย

ขณะประชุมสาย ใหแตะ สิ้นสุดการประชุมสาย