Sony Xperia E4g - การรับสาย

background image

การรับสาย

ถาตองการรับสาย

ถาตองการปฏิเสธการรับสาย

ถาตองการปดเสียงเรียกเขาสำหรับสายเขา

เมื่อคุณไดรับสายโทรเขา ใหกดปุมระดับเสียง

การใชเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

คุณสามารถใชแอปพลิเคชันเครื่องตอบรับอัตโนมัติในอุปกรณของคุณเพื่อรับสาย

อัตโนมัติเมื่อคุณยุงหรือพลาดการรับสาย คุณสามารถเปดฟงกชันตอบอัตโนมัติ

และระบุจำนวนวินาทีในการรอกอนที่จะตอบอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปลี่ยนเสน

53

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

ทางการโทรดวยตนเองไปยังเครื่องตอบอัตโนมัติเมื่อคุณยุง และคุณสามารถเขา

ถึงขอความที่อยูบนเครื่องตอบรับอัตโนมัติของคุณโดยตรงจากอุปกรณของคุณ

กอนที่จะใชเครื่องตอบรับอัตโนมัติ คุณตองบันทึกขอความตอนรับของคุณกอน

หากตองการบันทึกขอความตอนรับสำหรับเครื่องตอบอัตโนมัติ

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > เครื่องตอบรับ > คำทักทาย

3

แตะ บันทึกคำทักทายใหม และทำตามคำแนะนำบนหนาจอ

หากตองการเปดใชงานการรับสายอัตโนมัติ

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > เครื่องตอบรับ

3

ทำเครื่องหมายชองตัวเลือก เครื่องตอบรับ

หากคุณไมตองการตั้งการหนวงเวลาสำหรับการรับสายอัตโนมัติ คาเริ่มตนจะถูกใช

หากตองการปฏิเสธการรับสายดวยเครื่องตอบอัตโนมัติ

เมื่อมีสายโทรเขา ลาก ตัวเลือกในการรับสาย ขึ้นดานบนและเลือก ปฏิเสธ

สายโดยใชเครื่องตอบรับ

หากตองการตั้งคาการหนวงเวลาสำหรับการรับสายอัตโนมัติ

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > เครื่องตอบรับ

3

แตะ รับสายหลังจากนี้

4

ปรับเวลาโดยการเลื่อนขึ้นลง

5

แตะ เสร็จ

หากตองการฟงขาวสารบนเครื่องตอบอัตโนมัติ

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > เครื่องตอบรับ > ขอความ

3

เลือกขอความเสียงที่คุณตองการฟง

และคุณสามารถฟงขอความเครื่องตอบรับจากขอมูลการโทรไดโดยตรงดวยการแตะ

การปฏิเสธการโทรดวยขอความตัวอักษร

คุณสามารถปฏิเสธการโทรดวยขอความตัวอักษร เมื่อคุณปฏิเสธสายโดยใช

ขอความดังกลาว อุปกรณจะสงขอความไปยังผูโทรและบันทึกไวในการสนทนา

ดวยขอความของผูติดตอนั้นโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเลือกจากจำนวนขอความที่กำหนดลวงหนาที่มีบนอุปกรณของคุณ

หรือคุณสามารถสรางขอความใหม คุณยังสามารถสรางขอความสวนบุคคลของ

คุณเองโดยการแกไขขอความที่กำหนดไวลวงหนาขอความหนึ่ง

หากตองการปฏิเสธการรับสายดวยขอความ

1

เมื่อมีสายโทรเขา ลาก ตัวเลือกในการรับสาย ขึ้นดานบน จากนั้นแตะ

ปฏิเสธดวยขอความ

2

เลือกขอความที่กำหนดไวลวงหนา หรือแตะ และเขียนขอความใหม

วิธีการปฏิเสธการรับสายที่สองดวยขอความ

1

เมื่อคุณไดยินเสียงบี๊ปซ้ำๆ ระหวางการโทร ใหลาก ปฏิเสธดวยขอความ ขึ้น

ดานบน

2

เลือกขอความที่กำหนดไวลวงหนา หรือแตะ และเขียนขอความใหม

54

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

หากตองการแกไขขอความที่ใชในการปฏิเสธการรับสาย

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > ปฏิเสธสายดวยขอความ

3

แตะขอความที่คุณตองการแกไขแลวทำการเปลี่ยนแปลงที่ตองการ

4

แตะ ตกลง