Sony Xperia E4g - การส่งต่อสาย

background image

การสงตอสาย

คุณสามารถสงตอสาย เชน สงตอไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่น หรือบริการรับฝาก

ขอความ

การโอนสาย

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร

3

แตะ การโอนสาย เลือกตัวเลือกที่ตองการ

4

ปอนหมายเลขที่คุณตองการจะโอนสาย จากนั้นแตะ เปดใชงาน

การปดการโอนสาย

1

จาก หนาจอหลักของคุณ แตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > การโอนสาย

3

เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ ปดใชงาน