Sony Xperia E4g - การโทรออก

background image

การโทรออก

คุณสามารถโทรออกไดโดยกดหมายเลขโทรศัพทดวยตนเอง หรือแตะหมายเลขที่

บันทึกไวในรายชื่อ หรือแตะหมายเลขโทรศัพทในหนาบันทึกการโทรของคุณ

คุณยังสามารถใชคุณสมบัติการโทรออกแบบอัจฉริยะเพื่อคนหาหมายเลขอยาง

รวดเร็วจากรายการรายชื่อและบันทึกการโทรของคุณ เพื่อสรางการโทรผาน

วิดีโอ คุณสามารถใชแอปพลิเคชันขอความดวนและวิดีโอแชท Hangouts™ บน

อุปกรณของคุณ ดู

การสงขอความทันทีและวิดีโอแชต

บนหนา71

1

เปดรายการรายชื่อของคุณ

2

ดูบันทึกการโทรของคุณ

3

ดูรายชื่อโปรดของคุณ

4

ดูกลุมรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกอยูในเครื่อง

5

ลบหมายเลข

6

แปนโทร

7

ดูตัวเลือกเพิ่มเติม

8

ปุมโทรออก

9

ซอนหรือแสดงปุมกด

การโทรออกโดยการหมุนหมายเลข

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะที่

2

คนหาและแตะ โทรศัพท

3

ปอนหมายเลขของผูรับและแตะ

52

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

วิธีการโทรออกโดยใชระบบการหมุนอัจฉริยะ

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะที่

2

คนหาและแตะ โทรศัพท

3

ใชแปนปุมกดเพื่อใสตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตรงกับรายชื่อติดตอที่คุณ

ตองการโทร เมื่อคุณใสตัวอักษรหรือตัวเลขแตละตัว รายการที่ตรงกันจะ

ปรากฏขึ้นมา

4

แตะรายชื่อติดตอที่คุณตองการโทร

การโทรระหวางประเทศ

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะที่

2

คนหาและแตะ โทรศัพท

3

สัมผัส 0 คางไว จนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏขึ้น

4

ปอนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (โดยไมตองปอนเลขศูนยนำหนา) และ

หมายเลขโทรศัพท จากนั้นแตะที่

การเพิ่มหมายเลขโทรดวนไปที่หนาจอหลักของคุณ

1

แตะที่วางบน หนาจอหลัก ของคุณคางไวจนกวาอุปกรณจะสั่นและเมนูการ

ปรับแตงจะปรากฏ

2

ในเมนูการปรับแตง ใหแตะ แอปพลิเคชัน > ปุมลัด

3

เลื่อนดูรายการของแอปพลิเคชันแลวเลือก โทรออกโดยตรง

4

เลือกรายชื่อผูติดตอและหมายเลขที่คุณตองการใชเปนหมายเลขโทรดวน

การแสดงหรือการซอนหมายเลขโทรศัพท

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทในอุปกรณของผูรับเมื่อ

คุณโทรหาพวกเขา

การแสดงหรือซอนหมายเลขโทรศัพทของคุณ

1

จาก หนาจอหลักแตะ

2

คนหาและแตะ ตั้งคา > การโทร > การตั้งคาเพิ่มเติม > หมายเลขผูโทร