Sony Xperia E4g - การใช้บันทึกการโทร

background image

การใชบันทึกการโทร

ในบันทึกการโทร คุณสามารถดูการโทรที่ไมไดรับ ไดรับ และโทรออก ได

ในการดูสายที่ไมไดรับขอบงคุณ

1

เมื่อคุณพลาดการรับสาย จะปรากฏขึ้นในแถบสถานะ ลากแถบสถานะลง

ดานลาง

2

แตะ สายที่ไมไดรับ

55

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การโทรจากบันทึกการโทรของคุณ

1

จาก หนาจอหลัก ใหแตะ

2

คนหาและแตะ โทรศัพทขอมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่สวนบนของ

หนาจอ

3

หากตองการโทรออกดวยหมายเลขนั้นโดยตรง ใหแตะที่หมายเลข หาก

ตองการจะแกไขหมายเลขกอนโทรออก ใหแตะที่หมายเลขคางไว แลวแตะ

แกไขเบอรกอนโทร

คุณยังสามารถโทรออกดวยหมายเลขนั้นโดยการแตะ > โทรกลับ

การเพิ่มหมายเลขจากบันทึกการโทรไปยังรายชื่อของคุณ

1

จาก หนาจอหลัก ใหแตะ

2

คนหาและแตะ โทรศัพทขอมูลบันทึกการโทรจะปรากฏขึ้นที่สวนบนของ

หนาจอ

3

สัมผัสและกดตัวเลขคางไว จากนั้นแตะ เพิ่มในรายชื่อ

4

แตะรายชื่อที่ตองการ หรือแตะ สรางรายชื่อใหม

5

แกไขรายละเอียดรายชื่อ และแตะ เสร็จ

การซอนบันทึกการโทร

1

จากหนาจอ หนาจอหลัก ใหแตะที่ .

2

คนหาและแตะ โทรศัพท

3

แตะ > ซอนขอมูลการโทร