Sony Xperia E4g - การจัดการเนื้อหาวิดีโอ

background image

การจัดการเนื้อหาวิดีโอ

การรับขอมูลภาพยนตรดวยตนเอง

1

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณของคุณมีการเชื่อมตอขอมูลที่เปดใชงานอยู

2

จาก หนาจอหลัก ใหแตะ จากนั้นคนหาแลวแตะภาพยนตร

3

ลากขอบซายของหนาจอไปทางดานขวาเพื่อเปดเมนูหนาจอภาพยนตร

จากนั้นเรียกดูจากหมวดหมูตางๆ และไปยังไฟลวิดีโอที่คุณตองการรับ

ขอมูล

4

สัมผัสภาพยอของวิดีโอคางไว จากนั้นแตะ คนหาขอมูล

5

ในฟลดคนหา ใสคำคนหาวิดีโอ จากนั้นแตะปุมยืนยันบนแปนพิมพ รายการ

ทั้งหมดที่ตรงกับคำคนหาจะแสดงขึ้น

6

เลือกผลลัพธการคนหา แลวแตะ เสร็จสิ้น การดาวนโหลดขอมูลจะเริ่มตน

คุณสามารถรับขอมูลวิดีโอที่เพิ่มใหมไดโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่เปดแอปพลิเคชัน

ภาพยนตร หากเลือกชอง รับรายละเอียดวิดีโอ ในการตั้งคา

หากขอมูลที่ดาวนโหลดไมถูกตอง ใหคนหาใหมโดยใชคำคนหาอื่น

การลบขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

1

จาก หนาจอหลัก ใหแตะ จากนั้นคนหาแลวแตะภาพยนตร

2

ลากขอบซายของหนาจอไปทางดานขวาเพื่อเปดเมนูหนาจอภาพยนตร

จากนั้นเรียกดูจากหมวดหมูตางๆ และไปยังไฟลวิดีโอที่คุณตองการแกไข

3

สัมผัสภาพยอของวิดีโอคางไว จากนั้นแตะ ลบขอมูล

108

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การลบวิดีโอ

1

จากหนาหลักของคุณ แตะ จากนั้นคนหาแลวแตะ ภาพยนตร

2

ลากขอบซายของหนาจอไปทางดานขวาเพื่อเปดเมนูหนาจอภาพยนตร

จากนั้นเรียกดูจากหมวดหมูตางๆ และไปยังไฟลวิดีโอที่คุณตองการลบ

3

สัมผัสภาพยอของวิดีโอคางไว จากนั้นแตะ ลบ จากรายการที่ปรากฏ

4

แตะลบ อีกครั้งเพื่อยืนยัน

109

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น