Sony Xperia E4g - การถ่ายโอนเนื้อหาวิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณ

background image

การถายโอนเนื้อหาวิดีโอไปยังอุปกรณของคุณ

กอนที่คุณจะเริ่มใชแอปพลิเคชันภาพยนตร คุณควรถายโอนภาพยนตร รายการ

โทรทัศน และเนื้อหาวิดีโออื่นๆ ไปยังอุปกรณของคุณจากอุปกรณอื่นๆ เชน

เครื่องคอมพิวเตอร มีหลายวิธีในการถายโอนเนื้อหาของคุณ ดังตอไปนี้

สำหรับ Windows

®

เทานั้น: เชื่อมตออุปกรณกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB จากนั้นลาก

ไฟลวิดีโอแลวปลอยลงในแอปพลิเคชันจัดการไฟลบนเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูที่

การจัดการ

ไฟลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร

ในหนา 134

หากคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร PC หรือ Apple

®

Mac

®

คุณสามารถใช Xperia™ Companion

เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาและถายโอนไฟลไปยังอุปกรณของคุณ