Sony Xperia E4g - การฟังวิทยุ

background image

การฟงวิทยุ

วิทยุ FM ในอุปกรณของคุณทำงานเหมือนกับวิทยุ FM ทั่วไป ตัวอยางเชน คุณ

สามารถคนหาและรับฟงสถานีวิทยุ FM ตางๆ และบันทึกไวเปนรายการโปรด คุณ

ตองเชื่อมตอกับหูฟงที่มีไมโครโฟนในตัวหรือชุดหูฟงแบบมีสายเขากับอุปกรณ

ของคุณกอนใชงานวิทยุ หูฟงที่มีไมโครโฟนในตัวหรือชุดหูฟงจะทำงานเปนเสา

อากาศ หลังจากเชื่อมตออุปกรณนี้แลว คุณจะสามารถสลับเสียงไปยังลำโพงได

ตามตองการ

1 รายการโปรด
2 ปุมเปด/ปดวิทยุ
3 ดูตัวเลือกเมนู
4 ความถี่ที่ปรับจูน
5 บันทึกหรือลบสถานีออกจากรายการโปรด
6 ปุมปรับจูนคลื่น
7 คลื่นความถี่ – ลากไปดานซายหรือขวาเพื่อเลื่อนระหวางสถานี
8 ปรับคลื่นความถี่ขึ้นเพื่อคนหาสถานี
9 สถานีโปรดที่บันทึกไว
1

0

ปรับคลื่นความถี่ลงเพื่อคนหาสถานี

การฟงวิทยุเอฟเอ็ม

1

เชื่อมตอหูฟงหรือชุดหูฟงเขากับอุปกรณของคุณ

2

จาก หนาจอหลัก ใหแตะ

3

คนหาและแตะ วิทยุเอฟเอ็ม ชองสถานีที่สามารถรับไดจะปรากฏขึ้นเมื่อ

คุณเลื่อนไปตามชวงของความถี่

เมื่อคุณเปดวิทยุเอฟเอ็มชองสถานีที่สามารถรับไดจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หากชอง

สัญญาณมีขอมูล RDS ขอมูลนั้นจะปรากฏขึ้นเพียงไมกี่วินาทีหลังจากที่คุณเริ่มตนฟง

จากชองสถานีนั้น

83

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การเปลี่ยนไปมาระหวางชองวิทยุ

ลากคลื่นความถี่ซายหรือขวา

ถาตองการเริ่มตนการคนหาใหมสำหรับชองวิทยุ

1

เมื่อเปดวิทยุอยู ใหกด

2

แตะ คนหาสถานี วิทยุจะสแกนชวงความถี่ทั้งหมด ระบบจะแสดงชอง

สัญญาณที่ใชไดทั้งหมด

การเปดฟงเสียงวิทยุจากลำโพงของอุปกรณ

1

เมื่อเปดวิทยุอยู ใหกด

2

แตะ เลนผานลำโพง

การเปดเสียงกลับไปที่หูฟงหรือชุดหูฟงแบบมีสาย ใหกด และแตะ เลนผานชุดหูฟง

การหาชื่อเพลงจากวิทยุ FM โดยใช TrackID™

1

ขณะที่กำลังเลนเพลงบนวิทยุเอฟเอ็มในอุปกรณของคุณ ใหแตะ จากนั้น

เลือก TrackID™

2

ระบบจะแสดงตัวบอกความคืนหนาในระหวางที่แอพพลิเคชั่น TrackID™

กำลังประมวลผลเพลง หากการระบุสำเร็จ คุณจะไดเห็นผลลัพธ หรือ

รายการผลลัพธที่อาจจะเปนไปได

3

เมื่อตองการกลับไปยังวิทยุเอฟเอ็ม ใหแตะ

แอปพลิเคชัน TrackID™ และบริการ TrackID™ อาจไมมีการสนับสนุนในบางประเทศ/

ภูมิภาค หรือโดยเครือขายและ/หรือผูใหบริการในบางพื้นที่