Sony Xperia E4g - สถานีวิทยุโปรด

background image

สถานีวิทยุโปรด

ถาตองการบันทึกชองเปนรายการโปรด

1

เมื่อเปดวิทยุ ใหไปที่ชองที่คุณตองการบันทึกเปนรายการโปรด

2

แตะ

3

ปอนชื่อชองแลวเลือกสีของชองทาง แลวแตะ บันทึก

การฟงสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบ

1

แตะ

2

เลือกตัวเลือก

ถาตองการลบชองจากรายการโปรด

1

เมื่อเปดวิทยุ ใหไปที่ชองที่คุณตองการลบ

2

แตะ จากนั้นแตะ ลบ