Sony Xperia E4g - สารบัญ

background image

สารบัญ

การเริ่มตนใชงาน................................................................ 7

เกี่ยวกับคูมือผูใชเลมนี้............................................................7
ภาพรวมอุปกรณ....................................................................7
สวนประกอบ......................................................................... 8
การปกปองหนาจอ...............................................................10
การเริ่มใชงานอุปกรณของคุณเปนครั้งแรก.............................10
ทำไมฉันจึงตองใชบัญชี Google™?..................................... 11
การชารจอุปกรณ................................................................ 12

การเรียนรูหลักการพื้นฐาน................................................. 14

การใชหนาจอสัมผัส.............................................................14
การล็อกและการปลดล็อกหนาจอ...........................................16
หนาจอหลัก........................................................................ 17
หนาจอแอปพลิเคชัน............................................................ 18
การนำทางในแอปพลิเคชัน...................................................19
แอปขนาดเล็ก..................................................................... 20
Widgets.............................................................................21
ปุมลัดและโฟลเดอร..............................................................22
พื้นหลังและธีม.....................................................................23
การถายรูปหนาจอ............................................................... 23
สถานะและการแจง.............................................................. 24
ไอคอนในแถบสถานะ.......................................................... 25
ภาพรวมแอปพลิเคชัน.......................................................... 27

การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน.............................................. 29

การดาวนโหลแอปพลิเคชันจาก Google Play™.....................29
การดาวนโหลดแอปพลิเคชันจากแหลงอื่น.............................. 29

อินเทอรเน็ตและเครือขาย...................................................30

การเรียกดูเว็บ..................................................................... 30
การตั้งคาอินเตอรเน็ตและ MMS ...........................................30
Wi-Fi® ............................................................................. 31
การแชรการเชื่อมตอขอมูลโทรศัพทมือถือของคุณ...................33
การควบคุมการใชขอมูล.......................................................34
การเลือกเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่...................................... 35
Virtual Private Network (VPN).......................................... 36

2

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การซินโครไนซขอมูลบนอุปกรณของคุณ.............................37

การซิงโครไนซกับบัญชีออนไลน...........................................37
การซินโครไนซดวย Microsoft® Exchange ActiveSync®....37

การตั้งคาพื้นฐาน...............................................................39

การตั้งคาการเขาถึง............................................................. 39
เสียง เสียงริงโทน และระดับเสียง........................................... 39
การปองกัน SIM การด ........................................................ 40
การตั้งคาหนาจอ................................................................. 41
Daydream.........................................................................42
หนาจอล็อก.........................................................................42
การตั้งคาภาษา....................................................................44
วันที่และเวลา...................................................................... 44
การเพิ่มประสิทธิภาพเอาทพุทเสียง.........................................45

การพิมพขอความ.............................................................. 47

แปนพิมพบนหนาจอ.............................................................47
แปนโทรศัพท...................................................................... 48
การปอนขอความโดยใชการปอนขอมูลดวยเสียง.....................49
การแกไขขอความ............................................................... 49
การปรับแตงแปนพิมพ Xperia...............................................50

การโทร............................................................................52

การโทรออก........................................................................52
การรับสาย..........................................................................53
สายที่โทรออก..................................................................... 55
การใชบันทึกการโทร...........................................................55
การสงตอสาย......................................................................56
การจำกัดสาย......................................................................56
การโทรหลายสาย................................................................57
การประชุมสาย....................................................................58
วอยซเมล............................................................................58
การโทรฉุกเฉิน....................................................................59

รายชื่อ ............................................................................ 60

การถายโอนรายชื่อ............................................................. 60
การคนหาและการดูรายชื่อ................................................... 61
การเพิ่มและการแกไขรายชื่อ................................................ 62
การเพิ่มขอมูลการติดตอทางการแพทยและการติดตอในกรณี

ฉุกเฉิน............................................................................... 63
กลุมและรายการโปรด.......................................................... 65

3

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การสงขอมูลรายชื่อติดตอ.....................................................66
การปองกันการทำซ้ำรายการในแอพพลิเคชั่นรายชื่อติดตอ

ของคุณ.............................................................................. 66
การสำรองขอมูลรายชื่อ........................................................66

การรับสงขอความและการสนทนา....................................... 68

การอานและการสงขอความ.................................................. 68
การจัดระบบขอความของคุณ................................................ 69
การโทรจากขอความ............................................................70
การตั้งคาการรับสงขอความ.................................................. 70
การสงขอความทันทีและวิดีโอแชต.........................................71

อีเมล................................................................................ 72

การตั้งคาอีเมล.....................................................................72
การสงและการรับขอความอีเมล.............................................72
หนาตางตัวอยางอีเมล.......................................................... 74
การจัดระบบขอความอีเมลของคุณ.........................................74
การตั้งคาบัญชีอีเมล............................................................. 75
Gmail™.............................................................................75

เพลง ...............................................................................77

การโอนถายเพลงไปยังอุปกรณของคุณ .................................77
ฟงเพลง..............................................................................77
เมนูหนาจอหลักของ Walkman® ......................................... 79
รายการเพลง.......................................................................79
การแบงปนเพลง..................................................................80
การปรับปรุงเสียง.................................................................80
Visualiser .........................................................................81
การจดจำเพลงดวย TrackID™............................................. 81

วิทยุ FM...........................................................................83

การฟงวิทยุ......................................................................... 83
สถานีวิทยุโปรด...................................................................84
การตั้งคาเสียง.....................................................................84

กลอง............................................................................... 86

วิธีการถายภาพและการบันทึกวิดีโอ....................................... 86
การตรวจหาใบหนา............................................................. 87
การใช Smile Shutter™ เพื่อถายภาพเมื่อยิ้ม.........................88
การเพิ่มตำแหนงทางภูมิศาสตรในภาพถายของคุณ................. 88
การตั้งคาทั่วไปของกลอง......................................................88
การตั้งคากลองถายภาพนิ่ง................................................... 92

4

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การตั้งคากลองวิดีโอ............................................................ 97

ภาพถายและวิดีโอในอัลบั้ม...............................................100

มุมมองภาพถายและวิดีโอ................................................... 100
การแชรและการจัดการภาพถายและวิดีโอ............................ 101
การแกไขภาพถายดวยแอปพลิเคชันตัวแกไขภาพ.................102
การแกไขวิดีโอโดยใชแอปพลิเคชัน Movie Creator.............103
การซอนภาพถายและวิดีโอ.................................................103
เมนูหนาจอหลักของอัลบั้ม.................................................. 104
การดูภาพถายบนแผนที่......................................................105

วิดีโอ..............................................................................107

การดูวิดีโอในแอปพลิเคชันภาพยนตร..................................107
การถายโอนเนื้อหาวิดีโอไปยังอุปกรณของคุณ .....................108
การจัดการเนื้อหาวิดีโอ.......................................................108

การเชื่อมตอ....................................................................110

การสะทอนหนาจอของอุปกรณของคุณแบบไรสายบนทีวี....... 110
การแบงปนเนื้อหากับอุปกรณ DLNA Certified™................. 110
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth® .......................................... 113

แอปและคุณสมบัติอัจฉริยะที่ชวยคุณประหยัดเวลา.............. 117

การควบคุมอุปกรณเสริมและการตั้งคาดวย Smart Connect.. 117

การเดินทางและแผนที่..................................................... 120

การใชบริการระบุตำแหนงที่ตั้ง............................................120
Google Maps™ และการนำทาง........................................ 121
การใชการรับสงขอมูลขณะเดินทาง.....................................122
โหมดเครื่องบิน..................................................................122

ปฏิทินและนาฬิกาปลุก......................................................123

ปฏิทิน.............................................................................. 123
นาฬิกาปลุกและนาฬิกา...................................................... 124

การสนับสนุนและการบำรุงรักษา....................................... 127

การสนับสนุนในอุปกรณของคุณ......................................... 127
เครื่องมือคอมพิวเตอร.........................................................127
การอัปเดตอุปกรณของคุณ................................................. 128
การคนหาอุปกรณที่สูญหาย ............................................... 130
การคนหาหมายเลขประจำตัวเครื่องของอุปกรณของคุณ........ 130
แบตเตอรี่และการจัดการพลังงาน.........................................131
หนวยความจำและที่เก็บขอมูล............................................. 133
การจัดการไฟลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร.............................134

5

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น

background image

การสำรองและการกูคืนเนื้อหา.............................................135
การดำเนินการทดสอบวินิจฉัยบนอุปกรณของคุณ..................137
การรีสตารทและการรีเซ็ตอุปกรณของคุณใหม......................138
การรีไซเคิลอุปกรณของคุณ................................................140
ขอจำกัดของบริการและคุณสมบัติตางๆ................................ 140
ขอมูลกฎหมาย.................................................................. 140

6

นี่คือเวอรชันอินเทอรเน็ตของเอกสารนี้ © พิมพเพื่อใชเปนการสวนตัวเทานั้น