Sony Xperia E4g - Pagkuha ng mga litrato at pagrekord ng mga video

background image

Pagkuha ng mga litrato at pagrekord ng mga video

1

Mag-zoom in o mag-zoom out

2

Pangunahing screen ng camera

3

Tumingin ng mga larawan at video

4

Kumuha ng mga litrato o magrekord ng mga video clip

5

Bumalik nang isang hakbang o lumabas sa camera

6

Baguhin ang mga setting ng mode ng pagkuha

7

I-access ang mga setting at shortcut ng camera

8

Camera sa harap

Upang kumuha ng larawan sa screen ng lock

1

Upang isaaktibo ang screen, pindutin nang sandali ang power key .

2

Upang i-aktibo ang camera, i-touch at tagalan ang at mag-drag pataas.

3

Pagkatapos bumukas ng camera, tapikin ang .

Upang kumuha ng larawan sa pamamagitan ng pag-touch sa screen

1

I-aktibo ang camera.

2

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang .

3

I-drag ang slider pakanan sa tabi ng

Touch capture.

4

Itutok ang camera patungo sa paksa.

5

Upang i-aktibo ang auto focus, i-touch at tagalan ang isang lugar sa screen.

Kapag naging asul ang focus frame, iangat ang iyong daliri upang kumuha ng

litrato.

Upang kumuha ng larawan sa pamamagitan ng pagtapik sa on-screen na pindutan ng

camera

1

Isaaktibo ang camera.

2

Itutok ang camera patungo sa paksa.

3

Tapikin ang on-screen na pindutan ng camera . Kukuha kaagad ng larawan sa

sandaling alisin mo ang iyong daliri.

Upang kumuha ng self-portrait gamit ang camera sa harap

1

I-aktibo ang camera.

2

Tapikin ang

.

3

Upang kumuha ng larawan, tapikin ang button ng camera sa screen . Kukuha

kaagad ng larawan sa sandaling alisin mo ang iyong daliri.

81

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gamitin ang flash ng still camera

1

Kapag nakabukas ang camera, tapikin ang .

2

Piliin ang iyong nais na setting ng flash.

3

Kumuha ng litrato.

Upang gamitin ang zoom function

Kapag nakabukas ang camera, pindutin ang volume key up o down.

Kapag nakabukas ang camera, mag-pinch in o mag-pinch out sa screen ng camera.

Upang mag-record ng video

1

I-aktibo ang camera.

2

Itutok ang camera patungo sa paksa.

3

Upang simulan ang pagrerekord, tapikin ang .

4

Upang mag-pause habang nagrerekord ng video, tapikin ang . Upang ituloy ang

pagrerekord, tapikin ang .

5

Upang simulan ang pagrerekord, tapikin ang .

Upang kumuha ng litrato kapag nagrerekord ng video

Upang kumuha ng litrato kapag nagrerekord ng video, tapikin ang . Kukuha

kaagad ng larawan sa sandaling alisin mo ang iyong daliri.

Upang tingnan ang iyong mga larawan at video

1

I-aktibo ang camera, pagkatapos ay mag-tap ng thumbnail upang magbukas ng

larawan o video.

2

Mag-flick pakaliwa o pakanan upang tingnan ang iyong mga larawan at video.

Upang magtanggal ng larawan o narekord na video

1

Mag-browse patungo sa larawan o video na gusto mong tanggalin.

2

Tapikin ang screen upang palabasin ang .

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

Tanggalin upang kumpirmahin.