Sony Xperia E4g - Alarma at orasan

background image

Alarma at orasan

Maari kang mag-set ng isa o higit pang alarma at gumamit ng anumang tunog na naka-

save sa iyong device bilang alarm signal. Hindi tutunog ang alarma kung naka-off ang

iyong device. Ngunit tutunog ito kapag nakatakda sa silent mode ang iyong device.
Ang ipinapakitang format ng oras ng alarma ay pareho sa format na iyong pinili para sa

mga pangkalahatang setting ng oras, halimbawa, 12 oras o 24 na oras.

118

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

I-access ang home screen ng alarma

2

Tumingin ng world clock at i-adjust ang mga setting

3

I-access ang stopwatch function

4

I-access ang timer function

5

Buksan ang mga setting ng petsa at oras para sa orasan

6

I-on o i-off ang isang alarma

7

Tingnan ang mga opsyon

8

Magdagdag ng bagong alarma

Upang mag-set ng bagong alarma

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Alarma at orasan.

3

Tapikin ang .

4

Tapikin ang

Oras at i-adjust ang oras sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at

pababa.

5

Tapikin ang

Itakda.

6

Kung gusto mo, mag-edit ng iba pang mga setting ng alarma.

7

Tapikin ang

Tapos na.

Upang i-snooze ang alarma kapag tumunog ito

Tapikin ang

Mag-snooze.

Upang i-off ang isang alarma kapag tumunog ito

I-drag ang patungo sa kanan.

Upang isara ang isang naka-snooze na alarm, maaari mong i-drag ang status bar pababa

upang buksan ang Panel ng notification at pagkatapos ay tapikin ang .

Upang i-edit ang isang umiiral nang alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Gawin ang mga gustong pagbabago.

3

Tapikin ang

Tapos na.

Upang i-on o i-off ang isang alarma

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay i-drag ang slider sa

tabi ng alarma sa posisyon ng i-on o i-off.

119

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magtanggal ng alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay pindutin nang

matagal ang alarma na gusto mong tanggalin.

2

Tapikin ang

Tanggalin ang alarma, pagkatapos ay tapikin ang Oo.

Upang i-set ang tunog para sa isang alarm

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Tapikin ang

Tunog ng alarma at pumili ng opsyon, o tapikin ang upang pumili

mula sa iyong mga file ng musika.

3

Tapiking ang

Tapos na nang dalawang beses.

Upang mag-set ng nauulit na alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Tapikin ang

Ulitin.

3

Markahan ang mga checkbox para sa mga nais na araw, pagkatapos ay tapikin

ang

OK.

4

Tapikin ang

Tapos na.

Upang i-aktibo ang function na pag-vibrate para sa isang alarma

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Markahan ang checkbox na

Vibrate.

3

Tapikin ang

Tapos na.

Upang i-set ang mga alarma na tumunog kapag nasa silent mode ang device

1

Buksan ang application na Alarma at orasan, pagkatapos ay tapikin ang alarma na

gusto mong i-edit.

2

Markahan ang

Alarma mode tahimik na checkbox, pagkatapos ay tapikin ang

Tapos na.

120

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.