Sony Xperia E4g - Pag-back up ng mga contact

background image

Pag-back up ng mga contact

Maaari kang gumamit ng memory card upang mag-back up ng mga contact. Tingnan

ang

Paglilipat ng mga contact

sa pahina ng 57 para sa higit pang impormasyon tungkol

sa paano magbalik ng mga contact sa iyong device.

Upang i-export ang lahat ng contact sa isang memory card

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , tapikin pagkatapos ang .

2

Pindutin ang , at pagkatapos tapikin ang

I-export ang mga contact > SD card.

3

Tapikin ang

OK.

63

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.