Sony Xperia E4g - Pagtatago ng mga larawan at video

background image

Pagtatago ng mga larawan at video

Maaari kang magtago ng anumang mga larawan at video sa home screen ng Album. Sa

sandaling nakatago na ang mga larawan at video sa home screen ng Album, maaari lang

makita ang mga ito sa folder ng Nakatago.

Upang magtago ng larawan o video

1

Sa Album, hanapin at tapikin ang larawan o video na gusto mong itago.

2

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

3

Tapikin ang

Itago > OK.

97

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang iyong mga nakatagong larawan at video

1

Sa Album, i-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng Album patungo sa kanan,

pagkatapos ay tapikin ang

Nakatago.

2

Tapikin ang isang larawan o video upang tingnan ito.

3

Mag-flick pakaliwa upang matingnan ang susunod na larawan o video. Mag-flick

pakanan upang tingnan ang nakaraang larawan o video.

Upang alisin sa pagkakatago ang isang larawan o video

1

Sa Album, i-drag ang kaliwang gilid ng home screen ng Album patungo sa kanan,

pagkatapos ay tapikin ang

Nakatago.

2

Tapikin ang isang larawan o video na gusto mong alisin sa pagkakatago.

3

Tapikin ang screen upang ipakita ang mga toolbar, pagkatapos ay tapikin ang .

4

Tapikin ang

Huwag itago.