Sony Xperia E4g - Lock ng screen

background image

Lock ng screen

Maraming paraan upang i-lock ang screen. Ang antas ng seguridad ng bawat uri ng lock

ay nakalista sa ibaba sa ayos ng pinakamahina hanggang pinakamatatag:

Mag-swipe – walang proteksyon, ngunit mayroon kang mabilis na access sa Home

screen

Pag-unlock ng Bluetooth – ina-unlock ang iyong device sa pamamagitan ng paggamit ng

mga pinagpares na Bluetooth device

Face Unlock – i-a-unlock ang iyong device kapag tiningnan mo ito

Pattern – gumuhit ng isang simpleng pattern gamit ang iyong daliri upang i-unlock ang

iyong device

PIN – magpasok ng numerong PIN na hindi bababa sa apat na digit upang i-unlock ang

iyong device

Password – magpasok ng alpha-numeric na password upang i-unlock ang iyong device

Napakahalaga na naaalala mo ang pattern sa pag-unlock ng screen, PIN o password. Kapag

nalimutan mo ang impormasyong ito, maaaring hindi na posible na maibalik ang mahalagang

data gaya ng mga contact at mga mensahe.

Upang baguhin ang uri ng lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device at pumili ng isa pang uri ng lock ng

screen.

Para i-unlock ang screen gamit ang feature na pag-unlock ng Bluetooth®

Siguraduhing naipares na ang iyong device at iba pang mga Bluetooth® device bago mo

gamitin ang feature na pag-unlock ng Bluetooth®. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa

pagpapares, tingnan ang

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth® device

sa

pahina 109 .

40

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad.

2

Tapikin ang

Lock ng screen > Bluetooth unlock.

3

Tapikin ang

Magpatuloy at piliin ang device na gusto mong gamitin para ma-

unlock ang screen, pagkatapos ay tapikin ang

Magpatuloy.

4

Pumili ng opsyon bilang backup na lock para ma-unlock ang screen kapag

walang nakakonektang mga Bluetooth® device.

5

Sa ibang mga Bluetooth® device, hanapin at tapikin ang pangalan ng iyong

device sa ilalim ng

Mga setting > Bluetooth > Mga ipinares na device. Kapag

lumabas ang

Nakakonekta sa mga Bluetooth® device, agad na pindutin ang

power key sa iyong device.

Kung nadiskonekta ang iyong device mula sa ibang mga Bluetooth® device, kailangan mong i-

unlock ang screen gamit ang isang PIN o Pattern.

Upang i-set up ang feature na Face Unlock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin >

Mga setting > Seguridad > I-screen

lock.

2

Tapikin ang

Face Unlock, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin sa iyong

device upang kumuha ng litrato ng iyong mukha.

3

Pagkatapos na matagumpay na makunan ang iyong mukha, tapikin ang

Magpatuloy.

4

Pumili ng paraan ng backup na pag-unlock at sundin ang mga tagubilin sa device

upang kumpletuhin ang setup.

Para sa mga pinakamahusay na resulta, kunan ang iyong mukha sa isang saradong lugar na

may sapat na liwanag ngunit hindi masyadong nakakasilaw, at hawakan ang device kapantay

ng mata.

Upang i-unlock ang screen gamit ang feature na Face Unlock

1

Isaaktibo ang screen.

2

Tumingin sa iyong device mula sa parehong angulo na ginamit mo upang kunan

ang iyong larawan sa Face Unlock.

Kung mabigong kilalanin ng feature na Face Unlock ang iyong mukha, dapat mong gamitin

ang backup na pag-unlock upang i-unlock ang screen.

Upang gumawa ng pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock > Pattern.

3

Sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Kung tinanggihan ang iyong pattern sa pag-lock nang limang beses na sunud-sunod kapag

sinusubukan mong i-unlock ang iyong device, dapat kang maghintay ng 30 segundo

pagkatapos ay subukang muli.

Upang palitan ang pattern sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock.

3

Iguhit ang iyong pattern sa pag-unlock ng screen.

4

Tapikin ang

Pattern at sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Upang gumawa ng PIN sa pag-lock ng screen

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-screen lock > PIN.

3

Maglagay ng numerong PIN.

4

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimize ang keyboard.

5

Tapikin ang

Magpatuloy.

6

Muling ilagay at kumpirmahin ang iyong PIN.

7

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimize ang keyboard.

8

Tapikin ang

OK.

41

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang gumawa ng password para sa screen lock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang >

Mga setting > Seguridad > I-screen

lock > Password.

2

Magpasok ng isang password.

3

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimise ang keyboard.

4

Tapikin ang

Magpatuloy.

5

Muling ilagay at kumpirmahin ang iyong password.

6

Kung kinakailangan, tapikin ang upang i-minimise ang keyboard.

7

Tapikin ang

OK.

Para tumingin ng mga notification mula sa screen ng lock

1

Mula sa screen ng lock, i-drag ang status bar pababa.

2

Tapikin ang notification na gusto mong tingnan.

Matitingnan mo lang ang mga notification mula sa screen ng lock kapag ni-lock mo ang iyong

screen gamit ang

Swipe mode.