Sony Xperia E4g - Proteksyon sa SIM card

background image

Proteksyon sa SIM card

Maaari mong i-lock at i-unlock ang bawat SIM card na ginagamit mo sa iyong device

gamit ang isang PIN (Personal Identity Number). Kapag na-lock ang isang SIM card,

poprotektahan laban sa maling paggamit ang subscription na naka-link sa card,

nangangahulugan na kailangan mong magpasok ng PIN sa tuwing bubuksan mo ang

iyong device.
Kung ipinasok mo nang mali ang PIN nang mas maraming beses kaysa sa maximum na

bilang ng mga pagsubok na pinapayagan, maba-block ang iyong SIM card. Pagkatapos

ay kailangan mong ipasok ang iyong PUK (Personal Unblocking Key) at isang bagong

PIN. Ibinibigay ng iyong operator ng network ang iyong PIN at PUK.

Upang mag-set up ng SIM card lock

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-set up ang lock ng SIM card.

3

Markahan ang checkbox na

I-lock ang SIM card.

4

Ipasok ang PIN ng SIM card at tapikin ang

OK. Ang SIM card lock ay aktibo na

ngayon at ipo-prompt kang ipasok ang lock na ito sa bawat pagkakataong ire-

restart mo ang device.

Upang alisin ang isang SIM card lock

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-set up ang lock ng SIM card.

3

Alisan ng marka ang checkbox na

I-lock ang SIM card.

4

Ipasok ang PIN ng SIM card at tapikin ang

OK.

38

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang baguhin ang PIN ng SIM card

1

Mula sa Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Seguridad > I-set up ang lock ng SIM card.

3

Tapikin ang

Baguhin ang SIM PIN.

4

Ipasok ang lumang PIN ng SIM card at tapikin ang

OK.

5

Ipasok ang bagong PIN ng SIM card at tapikin ang

OK.

6

I-type muli ang bagong PIN ng SIM card at tapikin ang

OK.

Upang i-unlock ang isang na-block na SIM card gamit ang PUK code

1

Ipasok ang PUK code at tapikin ang

.

2

Magpasok ng bagong PIN code at tapikin ang

.

3

Muling ipasok ang bagong PIN code at tapikin ang

.

Kung nagpasok ka ng maling PUK nang maraming beses, kailangan mong makipag-ugnayan

sa iyong network operator upang makakuha ng bagong SIM card.