Sony Xperia E4g - Pakikinig sa musika

background image

Pakikinig sa musika

Gamitin ang application na Walkman® para makinig sa iyong paboritong musika at mga

audio book.

1

Buksan ang menu ng home screen ng Walkman®.

2

Maghanap sa lahat ng kantang naka-save sa iyong device

3

Tingnan ang kasalukuyang queue ng pag-play

4

Album art (kung available)

5

Tapikin para pumunta sa nakaraang kanta sa queue ng pag-play

I-touch at tagalan para i-rewind ang kasalukuyang kanta

6

Mag-play o mag-pause ng kanta

7

Tapikin para pumunta sa susunod na kanta sa queue ng pag-play

I-touch at tagalan para i-fast forward ang kasalukuyang kanta

8

I-shuffle ang mga kanta sa kasalukuyang queue ng pag-play

9

Ulitin ang lahat ng kanta sa kasalukuyang queue ng pag-play

73

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

10 Indicator ng progreso – I-drag ang indicator o tapikin ang linya para i-fast forward o i-rewind

11 Kabuuang haba ng oras ng kasalukuyang kanta

12 Umiral na oras sa kasalukuyang kanta

Home screen ng Walkman®

1

I-drag ang kaliwang gilid ng screen pakanan upang mabuksan ang menu ng home screen ng

Walkman®

2

Mag-scroll pataas o pababa upang tingnan ang nilalaman

3

Mag-play ng kanta gamit ang application na Walkman®

4

Bumalik sa screen ng music player na Walkman®

Upang mag-play ng kanta gamit ang application na Walkman®.

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang , pagkatapos ay hanapin at tapikin ang

.

2

I-drag ang kaliwang dulo ng screen pakanan.

3

Pumili ng kategorya ng musika.

4

Tapikin ang isang kanta upang i-play ito.

Maaaring hindi mo ma-play ang mga item na pinoprotektahan ng copyright. Mangyaring

patotohanan na mayroon ka ng mga kinakailangang karapatan sa materyal na nilalayong mong

ibahagi.

Upang maghanap ng impormasyong may kaugnayan sa kanta online

Habang nagpe-play ang isang kanta sa application na Walkman®, tapikin ang

Album art at pagkatapos ay tapikin ang infinite na button na

.

Ang infinite button

ay nagbibigay sa iyo ng access sa mga online na mapagkukunan ng

impormasyon na nauugnay sa kanta, gaya ng mga video sa YouTube™, lyrics ng kanta, at

impormasyon sa artist sa Wikipedia.

Upang ayusin ang volume ng audio

Pindutin ang pindutan ng volume.

Upang i-minimize ang application na Walkman®

Habang nagpe-play ang isang kanta, tapikin ang upang pumunta sa Home

screen. Nananatiling nagpe-play sa background ang application na Walkman®.

Upang buksan ang Walkman® application kapag nagpe-play ito sa background

1

Habang nagpe-play ang isang kanta sa background, tapikin ang upang

buksan ang window ng mga kamakailang ginamit na application.

2

Tapikin ang application na Walkman®.

74

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.