Sony Xperia E4g - Nilalaman

background image

Nilalaman

Pagsisimula.................................................................................... 6

Tungkol sa User guide na ito............................................................... 6
Pangkalahatang-ideya ng device.........................................................6
Pagbuo............................................................................................... 7
Proteksyon sa screen..........................................................................9
Pagbubukas ng iyong device sa unang pagkakataon.......................... 9
Bakit kailangan ko ng Google™ account?.........................................10
Pag-charge sa iyong device.............................................................. 11

Pagtuklas sa mga pangunahing kaalaman.................................. 13

Paggamit ng touchscreen................................................................. 13
Pag-lock at pag-unlock sa screen..................................................... 15
Home screen.................................................................................... 15
Screen ng application........................................................................17
Pag-navigate ng mga application...................................................... 18
Maliliit na apps.................................................................................. 19
Mga Widget...................................................................................... 20
Shortcuts at folder.............................................................................20
Background at mga tema..................................................................21
Pagkuha ng screenshot.................................................................... 22
Katayuan at mga pagpapaalam.........................................................22
Mga icon sa status bar......................................................................23
Pangkalahatang-ideya ng application................................................ 25

Pag-download ng mga application.............................................. 27

Pag-download ng mga application mula sa Google Play™................27
Pag-download ng mga application mula sa iba pang mga
mapagkukunan................................................................................. 27

Internet at mga network............................................................... 28

Pagba-browse sa web...................................................................... 28
Mga setting ng Internet at MMS ....................................................... 28
Wi-Fi® ............................................................................................. 29
Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile........................ 31
Pagkontrol sa paggamit ng data....................................................... 32
Pagpili ng mga mobile network......................................................... 33
Mga virtual private network (mga VPN).............................................. 33

Pag-synchronize ng data sa iyong device................................... 35

Pag-syncronize sa mga online na account........................................ 35
Pag-synchronize sa Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 35

Mga pangunahing setting............................................................ 37

Mga setting ng pag-access...............................................................37

2

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Tunog, ringtone at volume.................................................................37
Proteksyon sa SIM card ................................................................... 38
Mga setting ng screen.......................................................................39
Daydream......................................................................................... 39
Lock ng screen................................................................................. 40
Mga setting ng wika.......................................................................... 42
Petsa at oras.....................................................................................42
Pagpapaganda sa output ng tunog...................................................43

Pag-type ng teksto.......................................................................44

On-screen keyboard......................................................................... 44
Phonepad......................................................................................... 45
Pagpapasok ng teksto gamit ang voice input.................................... 46
Pag-edit ng text................................................................................ 46
Pag-personalize sa keyboard ng Xperia.............................................47

Pagtawag..................................................................................... 49

Pagtawag..........................................................................................49
Pagtanggap ng mga tawag............................................................... 50
Mga ongoing call...............................................................................52
Paggamit sa talaan ng tawag............................................................ 52
Pagpapasa ng mga tawag................................................................ 53
Pagbabawal sa mga tawag............................................................... 53
Maramihang pagtawag..................................................................... 54
Mga kumperensiya na tawag............................................................ 55
Voicemail.......................................................................................... 55
Mga emergency na tawag.................................................................55

Mga Contact ............................................................................... 57

Paglilipat ng mga contact..................................................................57
Paghahanap at pagtingin sa mga contact......................................... 58
Pagdaragdag at pag-edit sa mga contact......................................... 59
Pagdaragdag ng medikal at pang-emergency na impormasyon sa
pakikipag-ugnayan............................................................................60
Mga paborito at mga grupo.............................................................. 62
Pagpapadala ng impormasyon ng contact........................................ 62
Pag-iwas na madoble ang mga entry sa iyong Contact application... 63
Pag-back up ng mga contact............................................................63

Pagmemensahe at chat............................................................... 64

Pagbabasa at pagpapadala ng mga mensahe.................................. 64
Pagsasaayos sa iyong mga mensahe................................................65
Pagtawag mula sa isang mensahe.................................................... 66
Mga setting ng pagmemensahe........................................................ 66
Instant messaging at video chat........................................................ 67

3

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Email.............................................................................................68

Pag-set up ng email.......................................................................... 68
Pagpapadala at pagtanggap ng mga mensaheng email.................... 68
Preview pane ng email...................................................................... 69
Pagsasaayos sa iyong mga mensaheng email...................................70
Mga setting ng email account........................................................... 71
Gmail™.............................................................................................71

Musika .........................................................................................73

Paglilipat ng musika sa iyong device .................................................73
Pakikinig sa musika...........................................................................73
Menu ng home screen ng Walkman®............................................... 75
Mga Playlist.......................................................................................75
Pagbabahagi ng musika....................................................................76
Pagpapahusay sa tunog................................................................... 76
Visualizer ..........................................................................................76
Pagkilala sa musika gamit ang TrackID™.......................................... 77

FM radio....................................................................................... 79

Pakikinig sa radyo............................................................................. 79
Mga paboritong channel sa radyo..................................................... 80
Mga setting ng tunog........................................................................ 80

Camera.........................................................................................81

Pagkuha ng mga litrato at pagrekord ng mga video.......................... 81
Face detection.................................................................................. 82
Paggamit ng Smile Shutter™ upang kumuha ng mga nakangiting
mukha...............................................................................................83
Pagdagdag ng heyograpikong posisyon sa iyong mga larawan.........83
Mga pangkalahatang setting ng camera............................................83
Mga setting ng still na camera...........................................................87
Mga setting ng video camera............................................................ 91

Mga larawan at video sa Album...................................................94

Pagtingin ng mga larawan at video....................................................94
Pagbabahagi at pamamahala sa mga larawan at video..................... 95
Pag-edit sa mga larawan gamit ang application na Editor ng litrato... 96
Pag-edit ng mga video gamit ang application na Movie Creator........ 97
Pagtatago ng mga larawan at video.................................................. 97
Menu ng home screen ng Album...................................................... 98
Pagtingin sa iyong mga larawan sa isang mapa................................ 99

Mga Video.................................................................................. 101

Panonood ng mga video sa application na Mga Pelikula................. 101
Paglilipat ng nilalamang video sa iyong device ................................102
Pamamahala sa nilalamang video....................................................102

4

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Connectivity............................................................................... 104

Pag-mirror ng screen ng iyong device nang wireless sa isang TV.... 104
Pagbabahagi ng nilalaman sa mga DLNA Certified™ na device...... 104
Bluetooth® wireless technology...................................................... 107

Mga smart app at feature na makakatipid sa iyo ng oras..........111

Pagkontrol ng mga aksesorya at setting gamit ang Smart Connect.111

Biyahe at mga mapa.................................................................. 114

Paggamit ng mga serbisyo ng lokasyon.......................................... 114
Google Maps™ at navigation.......................................................... 114
Paggamit ng trapiko ng data kapag bumibiyahe..............................116
Airplane mode.................................................................................116

Kalendaryo at alarm clock..........................................................117

Kalendaryo......................................................................................117
Alarma at orasan.............................................................................118

Suporta at maintenance.............................................................121

Suporta para sa iyong device.......................................................... 121
Mga tool sa computer..................................................................... 121
Pag-a-update sa iyong device.........................................................122
Paghahanap ng nawawalang device .............................................. 124
Paghanap sa identification number ng iyong device........................ 124
Pamamahala sa baterya at power................................................... 125
Memory at storage..........................................................................127
Pamamahala ng mga file gamit ang isang computer....................... 128
Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman.....................................129
Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device.................... 131
Pagre-restart at pagre-reset ng iyong device...................................132
Pag-recycle ng iyong device............................................................133
Mga limitasyon sa mga serbisyo at feature...................................... 133
Legal na impormasyon.................................................................... 134

5

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.