Sony Xperia E4g - Pag-edit ng text

background image

Pag-edit ng text

Maaari kang pumili, mag-cut, kumopya at mag-paste ng text habang nagsusulat ka.

Maaari mong i-access ang mga tool sa pag-edit sa pamamagitan ng pagtapik nang

dalawang beses sa ipinasok na text. Pagkatapos ay magiging available ang mga tool sa

pag-edit sa pamamagitan ng isang application bar.

Application bar

1

Isara ang application bar

2

Piliin ang lahat ng teksto

46

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

3

I-cut ang teksto

4

Kopyahin ang teksto

5

I-paste ang teksto

Lumalabas lang ang kapag mayroon kang tekstong naka-save sa clipboard.

Upang pumili ng teksto

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin ang teksto nang dalawang

beses. Ang salitang iyong tinatapik ay naha-highlight ayon sa mga tab sa

parehong mga gilid.

2

I-drag ang mga tab pakaliwa o pakanan upang pumili ng higit pang teksto.

Para mag-edit ng teksto

1

Magpasok ng ilang teksto, pagkatapos ay tapikin nang dalawang beses ang

ipinasok na teksto para palabasin ang application bar.

2

Piliin ang tekstong gusto mong i-edit, pagkatapos ay gamitin ang mga tool sa

application bar para gawin ang gusto mong mga pagbabago.