Sony Xperia E4g - Pag-charge sa iyong device

background image

Pag-charge sa iyong device

Ang iyong device ay may naka-embed at nare-recharge na baterya na dapat lang palitan

ng Sony o ng isang awtorisadong Sony repair center. Hindi mo dapat subukang buksan

o kalasin ang iyong device. Ang pagbubukas sa device ay maaaring magdulot ng

pagkasira na magpapawalang-bisa sa iyong warranty.
Ang baterya ay bahagyang tina-charge kapag inilalabas ang device mula sa pabrika.

Depende sa kung gaano na katagal itong nakalagay sa kahon bago mo ito binili,

maaaring maging napakahina ng baterya. Samakatuwid, inirerekomendang i-charge mo

ang baterya nang kahit 30 minuto bago i-on ang iyong device sa unang pagkakataon.

Magagamit mo pa rin ang iyong device habang nagcha-charge ito. Magbasa nang higit

pa tungkol sa baterya at kung paano pahusayin ang pagganap sa

Pamamahala sa

baterya at power

sa pahinang 125 .

Upang i-charge ang iyong device

11

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

Isaksak ang charger sa isang saksakan.

2

Isaksak ang isang dulo ng USB cable sa charger (o sa USB port ng isang

computer).

3

Isaksak ang kabilang dulo ng cable sa micro USB port sa iyong telepono, na nasa

taas ang simbolo ng USB. Magliliwanag ang ilaw ng notification kapag nagsimula

na ang pag-charge.

4

Kapag ganap nang na-charge ang device, idiskonekta ang cable sa iyong device

sa pamamagitan ng paghila rito palabas. Tiyaking huwag mabaluktot ang

tagapagkonekta.

Kung ganap na na-discharge ang baterya, maaaring tumagal ng ilang minuto bago lumiwanag

agn ilaw ng notification at lumabas ang icon sa pag-charge .

Katayuan ng ilaw ng notification ng baterya

Berde

Mas mataas sa 90% ang antas ng charge ng baterya

Nagpa-flash nang

pula

Nagcha-charge ang baterya at mas mababa sa 15% ang antas ng charge ng baterya

Orange

Nagcha-charge ang baterya at mas mababa sa 90% ang antas ng charge ng baterya

12

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.