Sony Xperia E4g - Pangkalahatang-ideya ng device

background image

Pangkalahatang-ideya ng device

6

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1. Ilaw ng Pag-charge/Notification
2. Lens ng camera sa harap
3. Proximity/Light sensor
4. Ear Speaker
5. Power key
6. Volume/Zoom key
7. Pangunahing mikropono
8. Pangalawang mikropono

9. Ilaw ng camera
10. Lens ng pangunahing camera
11. Headset jack
12. Lugar sa pag-detect ng NFC™
13. Port para sa charger/USB cable
14. Butas para sa strap
15. Loudspeaker

Hindi available sa lahat ng merkado ang NFC.