Sony Xperia E4g - Maramihang pagtawag

background image

Maramihang pagtawag

Kung isinaaktibo mo ang call waiting, maaari kang mangasiwa ng maramihang pagtawag

nang sabay-sabay. Kapag aktibo ito, bibigyang abiso ka sa pamamagitan ng beep kung

nakatanggap ng isa pang tawag.

Upang i-aktibo o i-deaktibo ang call waiting

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Mga karagdagang setting.

3

Upang i-aktibo o i-deaktibo ang call waiting, tapikin ang

Call waiting.

Upang sumagot ng pangalawang tawag at i-hold ang kasalukuyang tawag

Kapag nakarinig ka ng mga paulit-ulit na beep habang tumatawag, i-drag ang

patungo sa kanan.

Upang tanggihan ang pangalawang tawag

Kapag nakarinig ka ng umuulit na pag-beep habang nasa isang tawag, i-drag ang

pakaliwa.

Para gumawa ng pangalawang tawag

1

Habang may ongoing call, tapikin ang .

2

Ipasok ang numero ng recipient at tapikin ang . Iho-hold ang unang tawag.

Upang sumagot ng pangatlong tawag at wakasan ang kasalukuyang tawag

Kapag pumasok na ang pangatlong tawag, tapikin ang

Tapusin tawag at sagutin.

Upang tanggihan ang pangatlong tawag

Kapag pumasok na ang pangatlong tawag, tapikin ang

Tanggi sa tawag.

54

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang lumipat sa pagitan ng maraming tawag

Upang lumipat sa isa pang tawag at i-hold ang kasalukuyang tawag, tapikin ang

Lumipat sa tawag na ito.