Sony Xperia E4g - Mga emergency na tawag

background image

Mga emergency na tawag

Sinusuportahan ng iyong device ang mga international na emergency na numero,

halimbawa, ang 112 o 911. Karaniwang maaari mong magamit ang mga numerong ito

55

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

upang magsagawa ng mga emergency na tawag sa anumang bansa, kahit may

nakapasok na SIM card o wala basta't nasa saklaw ka ng isang network.

Upang magsagawa ng emergency na tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at Tapikin ang

Telepono.

3

Ipasok ang emergency na numero at tapikin ang . Upang magtanggal ng

numero, tapikin ang .

Maaari kang magsagawa ng mga emergency na tawag kahit walang nakapasok na SIM card o

kapag hinaharangan ang mga papalabas na tawag.

Upang magsagawa ng emergency na tawag habang naka-lock ang SIM card

1

Mula sa screen ng lock, tapikin ang

Tawag emergency.

2

Ipasok ang emergency na numero at tapikin ang .

56

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.