Sony Xperia E4g - Mga kumperensiya na tawag

background image

Mga kumperensiya na tawag

Sa kumperensiya o pangmaramihang partidong tawag, maaari kang magkaroon ng

magkasabay na pakikipag-usap sa dalawa o higit pang mga tao.

Para sa mga detalye tungkol sa bilang ng mga kalahok na maaari mong idagdag sa isang

kumperensiya na tawag, makipag-ugnay sa iyong network operator.

Para gumawa ng kumperensyang tawag

1

Habang may ongoing call, tapikin ang .

2

I-dial ang numero ng pangalawang kalahok at tapikin ang . Iho-hold ang unang

kalahok.

3

Tapikin ang para idagdag ang pangalawang participant sa kumperensyang

tawag.

4

Ulitin ang mga hakbang 1 hanggang 3 para magdagdag ng mas maraming

kalahok sa tawag.

Upang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa isang kalahok ng kumperensyang

tawag

1

Habang nasa kasalukuyang kumperensiyang tawag, tapikin ang

Pamahalaan.

2

Tapikin ang numero ng telepono ng kalahok na gusto mong makausap nang

pribado.

3

Upang wakasan ang pribadong pag-uusap at bumalik sa kumperensyang tawag,

tapikin ang .

Upang paalisin ang isang kalahok mula sa kumperensyang tawag

1

Habang nasa kasalukuyang kumperensiyang tawag, tapikin ang

Pamahalaan.

2

Tapikin ang sa tabi ng kalahok na gusto mong paalisin.

Upang tapusin ang kumperensyang tawag

Habang nasa conference call, tapikin ang

Tapusin ang conference call.