Sony Xperia E4g - Pagtanggap ng mga tawag

background image

Pagtanggap ng mga tawag

Upang sumagot ng tawag

Upang tanggihan ang isang tawag

Upang i-mute ang ringtone para sa isang papasok na tawag

Kapag natanggap mo ang tawag, pindutin ang volume key.

Paggamit sa answering machine

Maaari mong gamitin ang application na answering machine sa iyong device upang

sumagot ng mga tawag kapag abala ka o may hindi ka nasagot na tawag. Maaari mong

paganahin ang function ng awtomatikong pagsagot at tukuyin kung ilang segundo

maghihintay bago awtomatikong masagot ang mga tawag. Maaari ka ring manu-

manong magruta ng mga tawag sa answering machine kapag masyado kang abala

upang sagutin ang mga ito. At direkta mong maa-access sa iyong device ang mga

mensaheng iniwan sa iyong answering machine.

Bago gamitin ang answering machine, dapat kang magrekord ng mensahe ng pagbati.

Upang magrekord ng mensahe ng pagbati para sa answering machine

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Answering Machine > Mga

Pagbati.

3

Tapikin ang

Mag-record ng bagong pagbati at sundin ang mga tagubilin sa

screen.

50

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang paganahin ang awtomatikong pagsagot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Answering Machine.

3

Markahan ang checkbox na

Answering Machine.

Kung hindi ka magse-set ng agwat ng panahon para sa awtomatikong pagsagot ng mga

tawag, gagamitin ang default na halaga.

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang answering machine

Kapag may dumating na papasok na tawag, i-drag ang

Mga pagpipilian ng tugon

pataas, pagkatapos ay piliin ang

Tanggi gamit Answering Machine.

Upang mag-set ng agwat ng panahon para sa awtomatikong pagsagot

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Answering Machine.

3

Tapikin ang

Sagutin pagkatapos ng.

4

I-adjust ang oras sa pamamagitan ng pag-scroll pataas at pababa.

5

Tapikin ang

Tapos na.

Upang pakinggan ang mga mensahe sa answering machine

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Answering Machine > Mga

Mensahe.

3

Piliin ang voice message na gusto mong pakinggan.

Magagawa mo ring pakinggan ang mga mensahe sa answering machine nang direkta mula sa

talaan ng tawag sa pamamagitan ng pagtapik sa .

Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang text message

Maaari mong tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message. Kapag

tinanggihan mo ang isang tawag gamit ang naturang mensahe, awtomatikong ipapadala

ang mensahe sa tumatawag at iiimbak sa pag-uusap sa contact sa Pagmemensahe.
Makakapili ka sa ilang paunang tinukoy na mensaheng available sa iyong device, o

maaari kang gumawa ng bagong mensahe. Maaari ka ring gumawa ng sarili mong mga

naka-personalize na mensahe sa pamamagitan ng pag-edit sa mga paunang tinukoy na

mensahe.

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message

1

Kapag may dumating na papasok na tawag, i-drag ang

Mga pagpipilian ng tugon

pataas, pagkatapos ay tapikin ang

Tanggihan gamit ang isang mensahe.

2

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang at magsulat ng bagong

mensahe.

Upang tanggihan ang isang pangalawang tawag gamit ang isang text message

1

Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang nasa tawag, i-drag ang

Tanggihan gamit ang isang mensahe pataas.

2

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang at magsulat ng bagong

mensahe.

Upang i-edit ang text message na ginagamit upang tanggihan ang isang tawag

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag > Tanggihan ang tawag gamit ang

isang mensahe.

3

Tapikin ang mensaheng gusto mong i-edit, pagkatapos ay gawin ang mga

kinakailangang pagbabago.

4

Tapikin ang

OK.

51

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.