Sony Xperia E4g - Background at mga tema

background image

Background at mga tema

Maaangkop mo ang Home screen sa iyong sariling estilo gamit ang mga wallpaper at

iba't ibang tema. Mapapalitan mo rin ang wallpaper sa lock screen.

21

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang palitan ang wallpaper ng iyong Home screen

1

I-touch nang matagal ang isang bakanteng lugar sa iyong Home screen hanggang

sa mag-vibrate ang device.

2

Tapikin ang

Wallpapers at pumili ng opsyon.

Upang mag-set ng tema

1

I-touch at tagalan ang isang bakanteng lugar sa iyong Home screen hanggang sa

mag-vibrate ang device.

2

Tapikin ang

Mga Tema.

3

Pumili ng opsyon at sundin ang mga tagubilin sa iyong device.

Kapag binago mo ang isang tema, magbabago rin ang background sa ilang application.

Upang palitan ang wallpaper para sa screen ng lock

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Pagpe-personalize > Lock Screen.

3

Pumili ng opsyon, pagkatapos ay sundin ang mga tagubilin upang palitan ang

iyong wallpaper.