Sony Xperia E4g - Shortcuts at folder

background image

Shortcuts at folder

Gamitin ang mga shortcut at folder upang pamahalaan ang iyong mga application at

panatilihing malinis ang iyong Home screen.

20

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

1

I-access ang isang application gamit ang shortcut

2

I-access ang isang folder na naglalaman ng mga application

Upang magdagdag ng shortcut ng application sa iyong Home screen

1

I-touch at tagalan ang isang bakanteng bahagi sa iyong Home screen hanggang

sa mag-vibrate ang device at lumabas ang menu sa pag-customize.

2

Sa menu ng pag-customize, tapikin ang

Apps.

3

Mag-scroll sa listahan ng mga application at pumili ng application. Maidaragdag

ang piniling application sa Home screen.

Sa hakbang 3, bilang alternatibo, maaari mong tapikin ang

Shortcuts at pagkatapos ay pumili

ng application mula sa available na listahan. Kung ginagamit mo ang paraang ito upang

magdagdag ng mga shortcut, pinapayagan ka ng ilan sa mga available na application na

magdagdag ng partikular na functionality sa shortcut.

Upang ilipat ang isang item sa Home screen

I-touch ng matagal ang isang item hanggang sa ma-magnify ito at mag-vibrate

ang device, i-drag pagkatapos ang item sa bagong lokasyon.

Upang mag-alis ng item mula sa Home screen

I-touch nang matagal ang isang item hanggang sa lumaki ito at mag-vibrate ang

device, pagkatapos ay i-drag ang item patungo sa sa itaas ng screen.

Upang gumawa ng folder sa Home screen

I-touch at tagalan ang isang icon ng application o isang shortcut hanggang sa

lumaki ito at magba-vibrate ang device, pagkatapos ay i-drag at i-drop ito sa

tuktok ng isa pang icon ng application o shortcut.

Upang magdagdag ng mga item sa isang folder sa Home screen

I-touch at huwag bitiwan ang isang item hanggang sa ma-magnify ito at mag-

vibrate ang device, i-drag pagkatapos ang item sa folder.

Upang palitan ng pangalan ang isang folder sa Home screen

1

Tapikin ang folder upang mabuksan ito.

2

Tapikin ang title bar ng folder upang ipakita ang field na

Pangalan ng folder.

3

Ipasok ang bagong pangalan ng folder at tapikin ang

Tapos na.