Sony Xperia E4g - Legal na impormasyon

background image

Legal na impormasyon

Sony E2003/E2006/E2053

Ang User guide na ito ay inilimbag ng Sony Mobile Communications Inc. o ng lokal na kaakibat na kumpanya nito,

nang walang anumang warranty. Ang mga pagpapabuti at pagbabago sa User guide na ito na dulot ng mga

typographical na error, mga pagkakamali sa kasalukuyang impormasyon, o mga pagpapabuti sa mga program at/o

kagamitan, ay maaaring gawin ng Sony Mobile Communications Inc. anumang oras at nang walang abiso.

Gayunpaman, ang mga naturang pagbabago ay isasama sa mga bagong edisyon ng User guide na ito. Ang lahat

ng larawan ay para lang sa paglalarawan at maaaring hindi tumpak na naglalarawan sa aktwal na device.
Ang lahat ng produkto at pangalan ng kumpanyang nabanggit dito ay mga trademark o mga nakarehistrong

trademark ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito. Ang lahat ng iba pang mga trademark ay pagmamay-ari ng

kanya-kanyang may-ari ng mga ito. Ang anumang mga karapatang hindi hayagang ibinigay dito ay nakalaan.

Bisitahin ang

www.sonymobile.com/us/legal/ para sa higit pang impormasyon.

Maaaring magbanggit ang User guide na ito ng mga serbisyo o application na ibinigay ng mga third party. Ang

paggamit ng naturang programming o mga serbisyo ay maaaring mangailangan ng hiwalay na pagpaparehistro sa

third party na provider at maaaring sakop ng mga karagdagang tuntunin ng paggamit. Para sa mga application na

ina-access sa o sa pamamagitan ng website ng third-party, mangyaring suriin muna ang mga tuntunin ng paggamit

at naaangkop na patakaran sa privacy ng mga naturang website. Hindi tinitiyak o ginagarantiya ng Sony ang

pagiging available o ang pagganap ng anumang mga website o inaalok na mga serbisyo ng third party.
May kakayahan ang iyong mobile device na mag-download, mag-imbak at magpasa ng karagdagang nilalaman,

halimbawa, mga ringtone. Maaaring paghigpitan o pagbawalan ng mga karapatan ng third party ang paggamit sa

naturang nilalaman, kasama na ang, ngunit hindi limitado sa paghihigpit sa ilalim ng mga naaangkop na batas sa

copyright. Ikaw, at hindi ang Sony, ang may ganap na responsibilidad para sa karagdagang nilalaman na iyong ida-

download o ipapasa mula sa iyong mobile device. Bago ang iyong paggamit ng anumang karagdagang nilalaman,

mangyaring patotohanan na may wastong lisensya ang iyong nilalayong paggamit o kung hindi man ay

pinapahintulutan ito. Hindi ginagarantiya ng Sony ang katumpakan, integridad o kalidad ng anumang karagdagang

nilalaman o anumang iba pang nilalaman ng third party. Sa anumang sitwasyon, hindi mananagot ang Sony sa

anumang paraan para sa iyong hindi tamang paggamit ng karagdagang nilalaman o iba pang nilalaman ng third

party.
Bisitahin ang

www.sonymobile.com para sa higit pang impormasyon.

Ang produktong ito ay pinoprotektahan ng ilang partikular na karapatan sa intellectual property ng Microsoft. Ang

paggamit o pamamahagi ng naturang teknolohiya sa labas ng produktong ito ay ipinagbabawal nang walang

lisensya mula sa Microsoft.
Ang mga may-ari ng nilalaman ay gumagamit ng teknolohiyang Windows Media digital rights management

(WMDRM) upang protektahan ang kanilang intellectual property, kasama na ang mga copyright. Ang device na ito

ay gumagamit ng WMDRM software upang i-access ang nilalamang pinoprotektahan ng WMDRM. Kung hindi

maprotektahan ng WMDRM software ang nilalaman, maaaring hilingin ng may-ari ng nilalaman sa Microsoft na

bawiin ang kakahayan ng software na gamitin ang WMDRM upang i-play o kopyahin ang pinoprotektahang

nilalaman. Hindi naaapektuhan ng pagbawi ang hindi pinoprotektahang nilalaman. Kapag nag-download ka ng mga

lisensya para sa pinoprotektahang nilalaman, sumasang-ayon ka na maaaring magsama ang Microsoft ng listahan

ng pagbawi sa mga lisensya. Maaaring hilingin sa iyo ng mga may-ari ng nilalaman na i-upgrade ang WMDRM

upang ma-access ang kanilang nilalaman. Kung tatanggihan mo ang isang pag-upgrade, hindi mo maa-access

ang nilalamang nangangailangan ng pag-upgrade.
Ang produktong ito ay may lisensya sa ilalim ng MPEG-4 visual at AVC patent portfolio na mga lisensya para sa

personal at hindi pangkomersyal na paggamit ng consumer para sa (i) pag-encode ng video alinsunod sa MPEG-4

visual standard ("MPEG-4 video") o sa AVC standard ("AVC video") at/o (ii) pag-decode ng MPEG- 4 o AVC video

na na-encode ng consumer na may ginagawang personal at hindi pangkomersyal na aktibidad at/o nakuha mula

sa provider ng video na binigyan ng lisensya ng MPEG LA na magbigay ng MPEG-4 at/o AVC video. Walang

lisensyang ibinibigay o ipinapatupad para sa anumang iba pang paggamit. Ang karagdagang impormasyon kasama

ang nauugnay sa mga pampromosyon, panloob at komersyal na paggamit at paglilisensya ay maaaring makuha sa

MPEG LA, L.L.C. Tingnan ang

www.mpegla.com. May lisensya mula sa Fraunhofer IIS and Thomson ang MPEG

Layer-3 audio decoding technology.
WALANG PANANAGUTAN ANG SONY MOBILE PARA SA ANUMANG PAGKAWALA, PAGKABURA AT/O PAG-

OVERWRITE SA DATA NG PERSONAL NA DATA O MGA FILE NA NAKAIMBAK SA IYONG TELEPONO

(KABILANG ANG NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA CONTACT, TRACK NG MUSIKA AT LITRATO) NA

NAGMUMULA SA ANUMANG PAG-UPDATE SA IYONG DEVICE SA PAMAMAGITAN NG ANUMAN SA MGA

PARAAN NA INILALARAWAN SA USER GUIDE O DOKUMENTASYON NA ITO. HINDI KAILANMAN MANANAGOT

SA IYO ANG SONY MOBILE O ANG MGA SUPPLIER NITO PARA SA ANUMAN AT LAHAT NG PINSALA,

PAGKAWALA AT SANHI NG PAGKILOS (NASA KONTRATA MAN O NASA TORT, KASAMA NA ANG, NGUNIT

HINDI LIMITADO SA KAPABAYAAN O IBA PA) NA LUMAGPAS SA HALAGANG AKTWAL MONG IBINAYAD PARA

SA IYONG DEVICE.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Nakalaan ang lahat ng karapatan.

134

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.