Sony Xperia E4g - Paghanap sa identification number ng iyong device

background image

Paghanap sa identification number ng iyong device

Ang iyong device ay may natatanging ID (identification) number. Sa iyong device, ang

numerong ito ay tinatawag na IMEI (International Mobile Equipment Identity). Dapat kang

magtago ng kopya ng numerong ito. Maaaring kailanganin mo ito, halimbawa, kapag

ina-access mo ang serbisyo ng Xperia™ Care support at kailangan mong irehistro ang

iyong device. Gayundin, kung mananakaw ang iyong device, maaaring gamitin ng ilang

network provider ang numerong ito upang mapigilan ang device na ma-access ang

network sa inyong bansa.

124

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang iyong numero ng IMEI

Tanggalin ang takip upang matingnan ang iyong numero ng IMEI.

Buksan ang phone dialer sa iyong device at ilagay ang

*#06#

.

Upang tingnan ang iyong numero ng IMEI sa device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at i-tap ang

Mga setting > Tungkol sa telepono > Katayuan.

3

Mag-scroll patungo sa

IMEI upang tingnan ang numero ng IMEI.