Sony Xperia E4g - Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device

background image

Pagsasagawa ng mga diagnostic test sa iyong device

Ang application na Xperia™ Diagnostics ay maaaring sumubok ng isang partikular na

function o magsagawa ng buong diagnostic test upang tingnan kung gumagana nang

wasto ang iyong Xperia™ device.
Maaaring gawin ng Xperia™ Diagnostics ang sumusunod:

Tasahin ang potensyal na mga isyu sa hardware o software sa iyong Xperia™ device.

Suriin ang pagganap ng mga application sa iyong device.

I-log ang bilang ng mga tawag na nawala sa loob ng nakaraang 10 araw.+

Tukuyin ang naka-install na software at magbigay ng mga kapaki-pakinabang na detalye

tungkol sa iyong telepono.

Ang application na Xperia™ Diagnostics ay naka-pre-install sa karamihan ng mga Android™

device mula sa Sony. Kung hindi available ang opsyong Diagnostics sa ilalim ng

Mga Setting

>

Tungkol sa telepono, maaari kang mag-download ng light na bersyon mula sa Google

Play™.

Upang magsagawa ng partikular na diagnostic test

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics > Test

device.

3

Pumili ng test sa listahan.

4

Sundin ang mga tagubilin at tapikin ang

Oo o Hindi upang kumpirmahin kung

gumagana ang isang feature.

Upang isagawa ang lahat ng diagnostic test

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics > Test

device > Patakbuhin lahat.

3

Sundin ang mga tagubilin at tapikin ang

Oo o Hindi upang kumpirmahin kung

gumagana ang isang feature.

131

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tingnan ang mga resulta ng test

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics > Mga

resulta ng test.

3

Tapikin ang isang petsa upang magpakita ng resulta para sa mga test na

isinagawa sa araw na iyon.

Upang tumingin ng mga detalye tungkol sa iyong device

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tungkol sa telepono > Diagnostics >

Impormasyon sa device.