Sony Xperia E4g - Đồng bộ hóa với các tài khoản trực tuyến

background image

Đồng bộ hóa với các tài khoản trực tuyến

Đồng bộ hóa thiết bị của bạn với danh bạ, email, sự kiện lịch và thông tin khác từ các
tài kho

ản trực tuyến, chẳng hạn như các tài khoản email Gmail™ và Exchange

ActiveSync, Facebook™, Flickr™ và Twitter™. B

ạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu tự

động cho tất cả các tài khoản bằng cách kích hoạt chức năng tự động đồng bộ hóa.
Ho

ặc bạn có thể đồng bộ khóa từng tài khoản theo cách thủ công.

Cách thi

ết lập tài khoản trực tuyến để đồng bộ hóa

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt > Thêm tài khoản, sau đó chọn tài khoản bạn muốn thêm.

3

Làm theo các h

ướng dẫn để tạo tài khoản hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài

kho

ản.

Cách

đồng bộ hóa thủ công với tài khoản trực tuyến

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt.

2

Trong Tài kho

ản, chọn loại tài khoản, sau đó nhấn vào tên của tài khoản mà

b

ạn muốn đồng bộ hóa. Một danh sách các mục có thể được đồng bộ hóa với

tài kho

ản xuất hiện.

3

Đánh dấu các mục bạn muốn đồng bộ hóa.

4

Nh

ấn , sau đó nhấn Đồng bộ hoá ngay bây giờ.

Cách xóa tài kho

ản trực tuyến

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt.

2

Trong Tài kho

ản, chọn loại tài khoản, sau đó nhấn vào tên của tài khoản mà

b

ạn muốn xóa.

3

Nh

ấn , sau đó nhấn Xoá tài khoản.

4

Nh

ấn lại Xoá tài khoản để xác nhận.