Sony Xperia E4g - Ẩn ảnh chụp và video

background image

Ẩn ảnh chụp và video

B

ạn có thể ẩn bất kỳ ảnh chụp và video nào khỏi màn hình chính của Album. Sau khi

đã ẩn ảnh chụp và video khỏi màn hình chính của Album, bạn chỉ có thể xem các ảnh
và video

đó trong thư mục Đã ẩn.

Cách

ẩn ảnh chụp hoặc video

1

Trong Album, tìm và nh

ấn vào ảnh chụp hoặc video mà bạn muốn ẩn.

2

Nh

ấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .

3

Nh

ấn Ẩn > OK.

88

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem

ảnh chụp và video đã ẩn

1

Trong Album, kéo c

ạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn

Đã ẩn.

2

Nh

ấn vào ảnh chụp hoặc video để xem.

3

Vu

ốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem

ảnh chụp hoặc video trước đó.

Cách b

ỏ ẩn ảnh chụp hoặc video

1

Trong Album, kéo c

ạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn

Đã ẩn.

2

Nh

ấn vào ảnh hoặc video bạn muốn bỏ ẩn.

3

Nh

ấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau đó nhấn .

4

Nh

ấn Không ẩn.