Sony Xperia E4g - Chỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình tạo phim (Movie Creator)

background image

ỉnh sửa video bằng ứng dụng Trình tạo phim (Movie

Creator)

B

ạn có thể chỉnh sửa video được quay bằng camera của bạn. Ví dụ như bạn có thể

c

ắt video theo thời lượng mong muốn hoặc chỉnh tốc độ video. Sau khi bạn lưu video

đã sửa, phiên bản gốc không thay đổi của video vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách c

ắt video

1

Khi

đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau

đó nhấn > Cắt.

2

Để di chuyển khung cắt tới phần khác của dòng thời gian, chạm và giữ cạnh
c

ủa khung cắt rồi kéo tới vị trí mong muốn, sau đó nhấn Áp dụng.

3

Để lưu bản sao của video đã cắt, hãy nhấn Lưu.

Cách

điều chỉnh tốc độ video

1

Khi

đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau

đó nhấn > Tốc độ.

2

Ch

ọn một tùy chọn rồi chạm và giữ vào cạnh dòng thời gian rồi kéo tới vị trí

mong mu

ốn và nhấn Áp dụng

3

Để lưu bản sao của video đã chỉnh sửa, hãy nhấn Lưu.