Sony Xperia E4g - Menu màn hình chủ album

background image

Menu màn hình ch

ủ album

Thông qua menu màn hình ch

ủ album, bạn có thể duyệt tới tất cả album ảnh chụp

c

ủa mình, bao gồm album ảnh và video được chụp và quay bằng camera cũng như

n

ội dung mà bạn chia sẻ trực tuyến qua các dịch vụ như PlayMemories Online,

Picasa™ và Facebook. Sau khi b

ạn đăng nhập vào các dịch vụ đó, bạn có thể quản lý

n

ội dung, nhận xét về ảnh chụp và video, đồng thời xem nhận xét của bạn bè. Từ ứng

d

ụng Album, bạn cũng có thể thêm thẻ địa lý vào ảnh chụp, thực hiện các tác vụ sửa

c

ơ bản và sử dụng phương pháp như công nghệ không dây Bluetooth® và email để

chia s

ẻ nội dung.

1

Xem

ảnh chụp và video bằng dịch vụ trực tuyến PlayMemories

2

Tr

ở về màn hình chủ ứng dụng Album

3

Xem t

ất cả ảnh chụp và video được chụp và quay bằng camera của thiết bị

4

Xem t

ất cả ảnh chụp và video đã được lưu vào thiết bị của bạn ở các thư mục khác nhau

5

Xem

ảnh chụp và video yêu thích của bạn

6

Xem t

ất cả ảnh chụp có khuôn mặt

7

Xem

ảnh chụp của bạn trên bản đồ hoặc ở chế độ toàn cầu

8

Xem

ảnh chụp và video trên cùng một mạng

9

Xem

ảnh chụp và video trên Facebook™

10

Xem

ảnh chụp và video trên Picasa™

11

Di chuy

ển lên hoặc xuống để xem nội dung

D

ịch vụ trực tuyến PlayMemories không khả dụng ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

89

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem

ảnh chụp từ các dịch vụ trực tuyến trong Album

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Album, sau đó kéo cạnh trái của màn hình chủ Album sang phải.

3

Nh

ấn vào dịch vụ trực tuyến mong muốn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn

hình

để bắt đầu với dịch vụ đó. Tất cả các album trực tuyến hiện có mà bạn đã

t

ải lên lịch vụ sẽ hiển thị.

4

Nh

ấn vào bất cứ album nào để xem nội dung của album đó, sau đó nhấn vào

m

ột ảnh chụp trong album.

5

Vu

ốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem

ảnh chụp hoặc video trước đó.

Xem