Sony Xperia E4g - Sửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

background image

ửa ảnh bằng ứng dụng trình sửa Ảnh

B

ạn có thể sửa và áp dụng các hiệu ứng cho ảnh chụp gốc mà mình đã chụp bằng

camera. Ví d

ụ: bạn có thể thay đổi hiệu ứng ánh sáng. Sau khi bạn lưu ảnh đã sửa,

phiên b

ản gốc không thay đổi của ảnh chụp vẫn còn trên thiết bị của bạn.

Cách s

ửa ảnh chụp

Khi

đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau

đó nhấn

.

87

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách c

ắt bớt ảnh chụp

1

Khi

đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau

đó nhấn

.

2

N

ếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nh

ấn > Xén.

4

Ch

ọn một tùy chọn.

5

Để điều chỉnh khung cắt bớt, chạm và giữ mép của khung cắt bớt này. Khi các
hình vuông

ở các mép cạnh biến mất, hãy kéo vào trong hoặc ra ngoài để chỉnh

l

ại kích cỡ khung đó.

6

Để chỉnh lại kích cỡ tất cả các cạnh của khung cắt bớt cùng lúc, hãy chạm và
gi

ữ một trong bốn góc để làm các hình vuông ở các mép cạnh biến mất, rồi sau

đó kéo góc tương ứng.

7

Để di chuyển khung cắt bớt đến một vùng khác trên ảnh chụp, hãy chạm và giữ
bên trong khung, sau

đó kéo khung đến vị trí mong muốn.

8

Nh

ấn Áp dụng.

9

Để lưu bản sao của ảnh chụp khi bạn đã cắt, nhấn Lưu.

Cách áp d

ụng hiệu ứng đặc biệt cho ảnh chụp

1

Khi

đang xem ảnh chụp, nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ, sau

đó nhấn

.

2

N

ếu được nhắc, chọn Trình sửa ảnh > Chỉ một lần.

3

Nh

ấn , sau đó chọn một tuỳ chọn.

4

S

ửa ảnh chụp như mong muốn rồi nhấn Lưu.

Ch