Sony Xperia E4g - Xem ảnh chụp trên bản đồ

background image

ảnh chụp trên bản đồ

Tính n

ăng thêm thông tin vị trí vào ảnh chụp được gọi là tính năng gắn thẻ địa lý. Bạn

có th

ể xem và gắn thẻ ảnh chụp của mình trên bản đồ và hiển thị cho bạn bè cũng

nh

ư gia đình vị trí của mình khi bạn chụp một bức ảnh cụ thể. Xem Thêm vị trí địa lý

vào các t

ấm hình trên trang 75 để biết thêm thông tin.

N

ếu bạn đã bật tính năng dò tìm vị trí và kích hoạt tính năng gắn thẻ địa lý trong camera, bạn

có th

ể gắn thẻ ảnh chụp trực tiếp để xem trên bản đồ sau này.

1

Xem

ảnh chụp được gắn thẻ địa lý ở chế độ xem Toàn cầu

2

Tìm ki

ếm vị trí trên bản đồ

3

Xem các tùy ch

ọn menu

4

Nh

ấn đúp để phóng to. Chụm lại để thu nhỏ. Kéo để xem các phần khác nhau của bản đồ

5

Nhóm

ảnh chụp và/hoặc video được gắn thẻ địa lý với cùng một vị trí

6

Hình nh

ỏ của nhóm ảnh chụp và/hoặc video đã chọn. Nhấn vào một mục để xem ở chế độ toàn màn

hình

N

ếu có vài ảnh được chụp ở cùng một vị trí, thì chỉ có một trong số các ảnh đó được hiển thị

trên b

ản đồ. Tổng số ảnh chụp sẽ hiển thị ở góc trên cùng bên phải, ví dụ: . Để xem tất cả

ảnh chụp trong nhóm, hãy nhấn vào ảnh bìa, sau đó nhấn vào một trong các hình nhỏ ở cuối
màn hình.

Cách thêm th

ẻ địa lý vào ảnh chụp

1

Khi

đang xem ảnh chụp, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công cụ,

sau

đó nhấn Nhấn để đặt vị trí để mở màn hình bản đồ.

2

Tìm và nh

ấn vào địa điểm bạn muốn để đặt ảnh chụp đó trên bản đồ.

3

Để điều chỉnh địa điểm của ảnh chụp, hãy nhấn vào địa điểm trên bản đồ nơi
b

ạn muốn di chuyển ảnh chụp đến đó.

4

Khi làm xong, hãy nh

ấn OK để lưu lại thẻ địa lý và trở về trình xem ảnh.

90

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem

ảnh chụp được gắn thẻ địa lý trên bản đồ

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Album.

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn Địa điểm.

4

Nh

ấn vào ảnh chụp bạn muốn xem trên bản đồ.

Cách xem

ảnh chụp được gắn thẻ địa lý ở chế độ toàn cầu

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Album.

3

Kéo c

ạnh trái của màn hình chủ Album sang phải, sau đó nhấn Địa điểm > .

4

Nh

ấn vào ảnh chụp bạn muốn xem ở chế độ toàn cầu.

Cách thay

đổi thẻ địa lý của ảnh chụp

1

Khi xem

ảnh chụp trên bản đồ trong Album, chạm và giữ ảnh chụp cho đến khi

khung hình c

ủa ảnh chuyển sang màu xanh dương, sau đó nhấn vào địa điểm

mong mu

ốn trên bản đồ.

2

Nh

ấn OK.

Cách thay

đổi kiểu xem bản đồ

Khi xem b

ản đồ trong Album, nhấn , sau đó chọn Chế độ xem cổ điển hoặc Chế độ

xem v

ệ tinh.

91

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.