Sony Xperia E4g - Xem ảnh chụp và video

background image

ảnh chụp và video

S

ử dụng ứng dụng Album để xem các ảnh chụp và phát các video bạn đã quay bằng

camera, ho

ặc để xem các nội dung tương tự bạn đã lưu vào thiết bị của mình. Tất cả

ảnh chụp và video sẽ được hiển thị ở dạng lưới theo thứ tự thời gian.

1

Nh

ấn biểu tượng để mở menu màn hình chủ của Album

2

Xem các tùy ch

ọn menu

3

B

ản trình chiếu của tất cả các hình ảnh, hoặc những ảnh bạn đã thêm vào mục yêu thích

4

Kéo c

ạnh trái màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ của Album

5

Ngày c

ủa các mục trong nhóm

6

Nh

ấn vào ảnh chụp hoặc video để xem

7

Cu

ộn lên hoặc xuống để xem nội dung

Cách xem

ảnh chụp và video

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Album.

3

Nh

ấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xem, sau đó nhấn Album > Chỉ một

l

ần.

4

Vu

ốt sang trái để xem ảnh chụp hoặc video tiếp theo. Vuốt sang phải để xem

ảnh chụp hoặc video trước đó.

N

ếu bạn muốn thay đổi ứng dụng bạn đã chọn làm mặc định thành luôn mở ảnh hoặc video,

hãy nh

ấn Cài đặt > Ứng dụng và vuốt qua tab Tất cả, rồi chọn ứng dụng và nhấn Xoá các

m

ặc định trong Khởi chạy theo mặc định.

N

ếu hướng màn hình không tự động thay đổi khi bạn xoay ngang thiết bị, hãy đánh dấu chọn

h

ộp kiểm Tự động xoay màn hình phía dưới Cài đặt > Màn hình > Xoay màn hình.

Cách thay

đổi kích thước hình nhỏ

Khi xem hình nh

ỏ của ảnh chụp và video trong Album, hãy kéo hai ngón tay ra

để phóng to hoặc chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Cách phóng to thu nh

ỏ ảnh chụp

Khi b

ạn đang xem ảnh chụp, kéo bung hai ngón tay ra để phóng to, hoặc kéo chụm

hai ngón tay l

ại để thu nhỏ.

85

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách xem trình chi

ếu các ảnh chụp

1

Khi

đang xem một ảnh chụp, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các thanh công

c

ụ, sau đó nhấn > Trình chiếu để bắt đầu phát toàn bộ các ảnh chụp trong

album.

2

Nh

ấn vào ảnh chụp để kết thúc trình diễn slide.

Cách phát video

1

Trong Album, tìm và nh

ấn vào video bạn muốn phát.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Phim> Chỉ một lần.

3

N

ếu không hiển thị các nút điều khiển phát lại nào thì hãy nhấn vào màn hình

để hiển thị chúng. Để ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình một lần
n

ữa.

Cách t

ạm ngừng video

1

Khi

đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều

khi

ển.

2

Nh

ấn .

Cách tua t

ới và tua lùi nhanh một đoạn video

1

Khi

đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều

khi

ển.

2

Kéo v

ạch đánh dấu trên thanh tiến trình sang trái để tua lùi hoặc sang phải để

tua t

ới nhanh.

Cách

điều chỉnh âm lượng của video

B

ấm phím âm lượng.

Chia s