Sony Xperia E4g - Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng này

background image

ới thiệu Hướng dẫn sử dụng này

Đây là Hướng dẫn sử dụng Xperia™ E4g cho phiên bản phần mềm Android™ 4.4.4.
N

ếu bạn không chắc chắn thiết bị của mình đang chạy phiên bản phần mềm nào, bạn

có th

ể kiểm tra điều này bằng menu Cài đặt. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật

ph

ần mềm, hãy xem Cập nhật thiết bị ở trang 110 .

Cách ki

ểm tra phiên bản phần mềm hiện thời của thiết bị

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android.

T