Sony Xperia E4g - Khởi động thiết bị lần đầu

background image

ởi động thiết bị lần đầu

Vào l

ần đầu tiên bạn khởi động thiết bị, một hướng dẫn cài đặt sẽ mở ra để giúp bạn

định cấu hình các cài đặt cơ bản, đăng nhập vào các tài khoản trực tuyến và cá nhân
hóa thi

ết bị của mình. Chẳng hạn, nếu bạn có tài khoản Sony Entertainment Network,

b

ạn có thể đăng nhập vào đó tại đây và thiết lập ngay.

B

ạn cũng có thể truy cập hướng dẫn cài đặt đó sau này từ menu Cài đặt.

9

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách b

ật thiết bị

Đảm bảo rằng pin đã được sạc ít nhất 30 phút trước khi bạn bật thiết bị lần đầu tiên.

1

Nh

ấn và giữ phím nguồn cho đến khi thiết bị rung.

2

Nh

ập mã PIN của thẻ SIM khi được yêu cầu, sau đó nhấn

.

3

Ch

ờ một lúc để thiết bị khởi động.

Mã PIN c

ủa thẻ SIM ban đầu do nhà khai thác mạng cung cấp, nhưng sau này bạn có thể thay

đổi mã đó từ menu Cài đặt. Để sửa khi nhập sai mã PIN của thẻ SIM, nhấn

.

Cách t

ắt thiết bị

1

B

ấm và giữ phím nguồn cho đến khi menu tùy chọn mở ra.

2

Trong menu tùy ch

ọn, nhấn Tắt nguồn.

3

Nh

ấn OK.

Có th

ể mất chút thời gian để thiết bị tắt máy.

T