Sony Xperia E4g - Âm thanh, nhạc chuông và âm lượng

background image

ạc chuông và âm lượng

B

ạn có thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông cho cuộc gọi đến và thông báo cũng

nh

ư để phát lại nhạc và video. Bạn có thể cài thiết bị ở chế độ im lặng sao cho máy

không

đổ chuông khi bạn đang họp.

Cách

điều chỉnh âm lượng

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh > Âm lượng.

3

Kéo thanh tr

ượt âm lượng tới vị trí mong muốn.

B

ạn cũng có thể nhấn vào phím tăng hoặc giảm âm lượng để điều chỉnh mức âm lượng phát

l

ại media ngay cả khi màn hình đã khóa.

Cách

đặt thiết bị ở chế độ rung

B

ấm phím âm lượng cho đến khi xuất hiện trong thanh trạng thái.

Cách

đặt thiết bị ở chế độ im lặng

1

B

ấm phím âm lượng cho tới khi thiết bị rung và xuất hiện trong thanh trạng

thái.

2

Nh

ấn vào phím giảm âm lượng một lần nữa. hiển thị trong thanh trạng thái.

Nh

ấn vào phím tăng âm lượng để thoát chế độ im lặng.

Cách cài thi

ết bị sang chế độ rung và đổ chuông

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh.

3

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Rung khi đổ chuông.

35

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách cài nh

ạc chuông

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông điện thoại.

3

Ch

ọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn để chọn một tập tin nhạc đã lưu

vào thi

ết bị của bạn.

4

Để xác nhận, nhấn Xong.

Cách ch

ọn âm thông báo

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh > Âm thanh thông báo.

3

Ch

ọn một tùy chọn từ danh sách hoặc nhấn để chọn một tập tin nhạc đã lưu

vào thi

ết bị của bạn.

4

Để xác nhận, hãy nhấn Xong.

M

ột số ứng dụng có âm thông báo riêng, bạn có thể chọn âm thông báo đó từ cài đặt ứng

d

ụng.

Cách kích ho

ạt âm báo chạm

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh.

3

Đánh dấu chọn vào các ô Âm chạm bàn phím sốÂm thanh chạm.

B