Sony Xperia E4g - Bảo vệ thẻ SIM

background image

ảo vệ thẻ SIM

B

ạn có thể khóa và mở khóa từng thẻ SIM đang dùng trong thiết bị bằng mã PIN (Số

Nh

ận dạng Cá nhân). Khi thẻ SIM bị khóa, thuê bao được liên kết với thẻ được bảo

v

ệ khỏi việc sử dụng sai, nghĩa là bạn phải nhập mã PIN mỗi lần khởi động thiết bị.

N

ếu bạn nhập mã PIN không chính xác nhiều hơn số lần tối đa cho phép, thẻ SIM của

b

ạn sẽ bị chặn. Bạn cần phải nhập mã PUK (Mã Mở khóa Cá nhân) và sau đó nhập

mã PIN m

ới. Mã PIN và mã PUK của bạn được nhà khai thác mạng cung cấp.

Cách cài

đặt khóa thẻ SIM

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khoá thẻ SIM.

3

Đánh dấu hộp kiểm Khoá thẻ SIM.

4

Nh

ập mã PIN của SIM và nhấn OK. Khóa thẻ SIM bây giờ đã hoạt động và bạn

s

ẽ được hỏi nhập khóa này mỗi lần bạn khởi động lại thiết bị.

Cách tháo khóa th

ẻ SIM

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khoá thẻ SIM.

3

B

ỏ chọn hộp kiểm Khoá thẻ SIM.

4

Nh

ập mã PIN của SIM và nhấn OK.

Cách thay

đổi mã PIN thẻ SIM

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Thiết lập khoá thẻ SIM.

3

Nh

ấn T.đổi mã PIN của SIM.

4

Nh

ập mã PIN của thẻ SIM cũ và nhấn OK.

5

Nh

ập mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

6

Gõ l

ại mã PIN của thẻ SIM mới và nhấn OK.

Cách m

ở khóa thẻ SIM bị chặn bằng mã PUK

1

Nh

ập mã PUK và nhấn

.

2

Nh

ập mã PIN mới và nhấn

.

3

Nh

ập lại mã PIN mới và nhấn

.

N

ếu bạn nhập sai mã PUK quá nhiều lần, bạn cần liên hệ với nhà khai thác mạng để nhận thẻ

SIM m

ới.

36

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cài