Sony Xperia E4g - Cài đặt màn hình

background image

đặt màn hình

Cách

điều chỉnh độ sáng màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Màn hình > Độ sáng.

3

B

ỏ đánh dấu hộp kiểm Điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng nếu hộp kiểm đã

được đánh dấu chọn.

4

Kéo thanh tr

ượt để điều chỉnh độ sáng.

Vi

ệc giảm độ sáng sẽ gia tăng hiệu suất pin.

Cách

đặt màn hình thành rung khi chạm

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt> Âm thanh.

3

Ch

ọn hộp kiểm Rung khi chạm. Màn hình bây giờ sẽ rung khi bạn nhấn các

phím ch

ọn và các ứng dụng nhất định.

Cách

điều chỉnh thời gian chờ trước khi màn hình tắt

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Màn hình > Ngủ.

3

Ch

ọn một tùy chọn.

Để tắt nhanh màn hình, bấm nhẹ vào phím nguồn .

Điều khiển đèn nền thông minh

Điều khiển đèn nền thông minh giữ cho màn hình luôn bật đến chừng nào thiết bị còn
được giữ trên tay bạn. Khi bạn đặt thiết bị xuống, màn hình tắt theo cài đặt ngủ của
b

ạn.

Cách b

ật chức năng Điều khiển đèn nền thông minh

1

T

ừ Màn hình Chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Màn hình > Đ.khiển đèn nền thông minh.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Đ.khiển đèn nền thông minh sang phải.