Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream là trình b

ảo vệ màn hình tương tác tự động hiển thị màu sắc, ảnh hoặc

trình chi

ếu trong khi thiết bị của bạn được gắn vào đế hoặc đang sạc và màn hình ở

ch

ế độ chờ.

Cách kích ho

ạt trình bảo vệ màn hình Daydream

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Màn hình > Mơ màng.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Mơ màng sang phải.

Cách ch

ọn nội dung cho trình bảo vệ màn hình Daydream

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Màn hình > Mơ màng.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Mơ màng sang phải.

4

Ch

ọn nội dung bạn muốn hiển thị khi trình bảo vệ màn hình hoạt động.

Cách

đặt thời điểm khởi động trình bảo vệ màn hình Daydream

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Màn hình > Mơ màng.

3

Kéo thanh tr

ượt bên cạnh Mơ màng sang phải.

4

Để kích hoạt trình bảo vệ màn hình Daydream ngay lập tức, nhấn Bắt đầu
ngay
.

5

Để đặt tùy chọn kích hoạt tự động, nhấn Khi mơ màng rồi chọn một tùy chọn.

37

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.