Sony Xperia E4g - Khóa màn hình

background image

Khóa màn hình

Có m

ột vài cách để khóa màn hình. Mức bảo mật của mỗi kiểu khóa được liệt kê bên

d

ưới theo thứ tự từ kém nhất đến mạnh nhất:

Vu

ốt – không bảo vệ, nhưng bạn có thể truy cập nhanh vào Màn hình chính

M

ở khóa Bluetooth – mở khóa thiết bị của bạn bằng các thiết bị Bluetooth được ghép

n

ối

M

ở khóa bằng Khuôn mặt – mở khóa thiết bị khi bạn nhìn vào thiết bị

Hình m

ở khóa – vẽ hình đơn giản bằng ngón tay để mở khóa thiết bị

PIN – nh

ập mã PIN có ít nhất bốn chữ số để mở khóa thiết bị

M

ật khẩu – nhập mật khẩu gồm chữ và số để mở khóa thiết bị

Điều quan trọng là bạn phải nhớ hình mở khóa màn hình, mã PIN hoặc mật khẩu. Nếu quên
thông tin này, có th

ể bạn sẽ không khôi phục lại được các dữ liệu quan trọng như danh bạ và

tin nh

ắn.

Cách thay

đổi loại khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

3

Làm theo h

ướng dẫn trên thiết bị và chọn loại khóa màn hình khác.

Cách m

ở khóa màn hình bằng tính năng Mở khóa Bluetooth®

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn và các thiết bị Bluetooth® khác được ghép nối trước khi bạn sử
d

ụng tính năng mở khóa Bluetooth®. Để biết thêm thông tin về ghép nối, hãy xem Cách ghép

n

ối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth® khác ở trang 98 .

1

T

ừ Màn hình chủ, hãy nhấn , sau đó tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật.

2

Nh

ấn Khóa màn hình > Bluetooth unlock.

3

Nh

ấn Tiếp tục và chọn thiết bị mà bạn muốn sử dụng để mở khóa màn hình,

sau

đó nhấn Tiếp tục.

4

Ch

ọn một tùy chọn làm khóa sao lưu để mở khóa màn hình khi không có thiết

b

ị Bluetooth® nào được kết nối.

5

Trong các thi

ết bị Bluetooth® khác, hãy tìm và nhấn tên thiết bị của bạn dưới

m

ục Cài đặt > Bluetooth > Thiết bị được ghép nối. Khi Đã kết nối hiển thị

trên các thi

ết bị Bluetooth®, hãy bấm phím nguồn trên thiết bị ngay lập tức.

N

ếu thiết bị của bạn bị ngắt kết nối khỏi các thiết bị Bluetooth® khác, bạn cần mở khóa màn

hình b

ằng mã PIN hoặc một mẫu hình.

Cách thi

ết lập tính năng Mở khóa bằng Khuôn mặt

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

2

Nh

ấn Mở khóa bằng Khuôn mặt, sau đó làm theo hướng dẫn trên thiết bị để

ch

ụp ảnh khuôn mặt bạn.

3

Sau khi ch

ụp khuôn mặt bạn thành công, nhấn Tiếp tục.

4

Ch

ọn một phương pháp mở khóa dự phòng và làm theo hướng dẫn trên thiết

th

ị để hoàn thành thiết lập.

Để có kết quả tốt nhất, hãy chụp khuôn mặt của bạn ở trong nhà được chiếu sáng đầy đủ
nh

ưng đừng quá sáng và giữ thiết bị ngang tầm mắt.

Cách m

ở khóa màn hình bằng tính năng Mở khóa bằng Khuôn mặt

1

Kích ho

ạt màn hình.

2

Nhìn vào thi

ết bị với góc giống như bạn đã dùng để ghi lại ảnh chụp cho tính

n

ăng Mở khóa bằng Khuôn mặt.

N

ếu tính năng Mở khóa bằng Khuôn mặt không thể nhận dạng khuôn mặt bạn, bạn phải sử

d

ụng phương pháp mở khóa dự phòng để mở khóa màn hình.

38

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách t

ạo mẫu khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mẫu.

3

Làm theo h

ướng dẫn trên thiết bị.

N

ếu mẫu khóa của bạn bị từ chối năm lần liên tiếp khi bạn cố gắng mở khóa thiết bị, bạn phải

đợi 30 giây sau đó thử lại.

Cách thay

đổi mẫu khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình.

3

V

ẽ hình mở khóa màn hình của bạn.

4

Nh

ấn Mẫu và làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Cách t

ạo mã PIN khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mã PIN.

3

Nh

ập mã PIN số.

4

N

ếu cần, nhấn để thu nhỏ bàn phím.

5

Nh

ấn Tiếp tục.

6

Nh

ập lại và xác nhận mã PIN của bạn.

7

N

ếu cần, nhấn để thu nhỏ bàn phím.

8

Nh

ấn OK.

Cách t

ạo mật khẩu khóa màn hình

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn > Cài đặt > Bảo mật > Khoá màn hình > Mật

kh

ẩu.

2

Nh

ập một mật khẩu.

3

N

ếu cần thiết, nhấn để thu nhỏ bàn phím.

4

Nh

ấn Tiếp tục.

5

Nh

ập lại và xác nhận mật khẩu của bạn.

6

N

ếu cần thiết, nhấn để thu nhỏ bàn phím.

7

Nh

ấn OK.

Cách xem thông báo t

ừ màn hình khóa

1

T

ừ màn hình khóa, hãy kéo thanh trạng thái xuống.

2

Nh

ấn vào thông báo mà bạn muốn xem.

B

ạn chỉ có thể xem các thông báo từ màn hình khóa khi bạn khóa màn hình bằng chế độ

Vu

ốt.

Cài