Sony Xperia E4g - Nâng cao chất lượng xuất âm thanh

background image

ất lượng xuất âm thanh

B

ạn có thể nâng cao chất lượng xuất âm thanh từ loa trên thiết bị của mình bằng các

tính n

ăng như công nghệ Clear Phase™ và xLOUD™.

S

ử dụng công nghệ Clear Phase™

S

ử dụng công nghệ Clear Phase™ của Sony nhằm tự động điều chỉnh chất lượng âm

thanh thoát ra t

ừ loa bên trong thiết bị và có được âm thanh trong hơn, tự nhiên hơn.

Cách nâng cao ch

ất lượng âm thanh loa bằng công nghệ Clear Phase™

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh.

3

Đánh dấu hộp kiểm Clear Phase™.

Vi

ệc kích hoạt tính năng Clear Phase™ không gây ảnh hưởng gì đối với các ứng dụng trao đổi

thông tin tho

ại. Ví dụ: không có thay đổi trong chất lượng âm thanh cuộc gọi thoại.

S

ử dụng công nghệ xLOUD™

S

ử dụng công nghệ lọc âm tham xLOUD™ của Sony nhằm nâng câo âm lượng loa

mà không hy sinh ch

ất lượng. Tận hưởng âm thanh động khi bạn lắng nghe những

bài hát

ưa thích của mình.

Cách nâng cao âm l

ượng loa bằng xLOUD™

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Âm thanh.

3

Đánh dấu hộp kiểm xLOUD™.

Vi

ệc kích hoạt tính năng xLOUD™ không gây ảnh hưởng gì đối với các ứng dụng trao đổi

thông tin tho

ại. Ví dụ: không có thay đổi trong chất lượng âm thanh cuộc gọi thoại.

40

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Nh